ایران یک اژدر آزمایش کرده است

Shargh - - دیپلماسی -

ایسنا:

مقامات آمریکایی مدعی شدند که ایران یک اژدر تندرو در تنگه هرمز آزمایش کرده است. به گزارش شبکه اِنبیسینیوز، مقامات آمریکایی میگویند روز یکشنبه یک اژدر با سرعت بالا توسط ایران در نزدیکی تنگه هرمز شلیک شده است. به گفتــه مقامات آمریکایی، این اژدر که از نوع حوت بوده است، سرعتی برابر با 370 کیلومتر در ساعت دارد و از محدودهای در جنوب بندرعباس شلیک شده که یک پایگاه نیروی دریایی ایران در آن واقع شده است.

براســاس این گزارش، شلیک روز یکشنبه برای آزمایش ســرعت بــوده؛ چراکه هدفــی را مورد اصابت قرار نداده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.