پاکستان سفیر ایران را احضار کرد

Shargh - - دیپلماسی -

تســنیم:

روز گذشــته «مهدی هنردوست»، سفیر جمهوری اســلامی ایران به وزارت خارجه پاکســتان احضار شــد. پس از سخنان «ســردار باقری»، رئیس ســتادکل نیروهای مسلح جمهوری اســلامی ایران، مبنــی بر اینکــه اگر دولــت پاکســتان توانایی کنترل تروریســتها را ندارد، ایران امنیت مرزهای خود را از طریق نابودکردن پایگاه تروریستها تأمین خواهد کرد، «مهدی هنردوست»، سفیر کشورمان به وزارت خارجه پاکســتان احضار شــد. به گزارش ایســنا سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس نیــز گفته که این کمیســیون در جلســات آتی حادثه تروریستی میرجاوه و موضوع تجمع زائران پاکستانی در مرز تفتان را بررسی میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.