وزرای خاربجهعروسد یها و زآمریفکار اامرزو ز با کد ویفیرگرودیدادرمیکنند

Shargh - - جهان -

وقتــی «دونالد ترامــپ»، رئیسجمهوری ایالات متحــده، برنــده انتخابات ریاســتجمهوری آمریکا شد، بســیاری پیروزی او را پیروزی «ولادیمیر پوتین»، رئیسجمهوری روســیه خواندنــد. پس از یک دوره پرتنــش میان مســکو و واشــنگتن در دوران «باراک اوباما»، یخهای رابطه با رویکارآمدن ترامپ کمکم در حال آبشدن بود و حتی کابینه ترامپ هزینه این نزدیکــی را پرداخت و پس از مشخصشــدن رابطه «مایکل فلین»، مشاور امنیت ملی ترامپ، با روسها در دوره انتقالی، ایــن مهره نزدیک به ترامپ مجبور به استعفا شد. بااینهمه رسانهایشدن رابطه برخی از اعضای کابینه ترامپ و دولتمردان روسیه تغییری در نزدیکی دو طرف نداشــت، آنچه روسیه و آمریکا را پس از یک دوره روابط گلوبلبل ناگهان از هم دور کرد، حمله ناگهانی ایــالات متحده به پایگاه هوایی ســوریه بود. سردی روابط دو طرف پس از آن حمله ادامه داشــت تا هفته گذشــته و گفتوگوی تلفنی میــان دونالد ترامــپ و ولادیمیر پوتیــن؛ پس از این گفتوگو هم کاخ ســفید و هــم کرملین، این تماس تلفنی را چرخشی مثبت عنوان کردند.

امروز و یک هفته بعد از آن تماس تلفنی «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روســیه در سفری سهروزه به آمریکا با «رکس تیلرسون»، همتای آمریکاییاش، در واشنگتن دیدار میکند؛ دیداری که به گفته تیلرسون ممکن است نشاندهنده بهبود روابط دو کشور باشد. به گــزارش وزارت خارجه آمریــکا، دو طرف در این دیدار درباره مســائلی مانند بحران سوریه و اوکراین گفتوگو خواهند کرد. تیلرسون برای اولینبار در ماه آوریل راهی مســکو شــد و با لاوروف و پوتین دیدار کرد. ترامپ در آن زمان این دیدار را ســتود و نتیجه گفتوگوهــا را موفقیتآمیز خواند، بااینحال اندکی بعد تیلرســون گفت مسکو و واشنگتن در سفر او به روسیه هیچ مشکلی را حل نکردهاند.

حل بحران اوكراین

در بیانیــه وزارت خارجــه ایالات متحــده درباره دیــدار امــروز وزرای خارجه روســیه و آمریکا آمده اســت: تیلرســون و لاوروف دربــاره لــزوم توقــف خشونت در بخشهای شرقی اوکراین و حل بحران از طریق اجرای کامل توافقنامه «مینسک» گفتوگو خواهند کرد. مســئله اوکراین یکــی از اختلافهای عمده آمریکا و روسیه اســت. حدود دو هفته پیش رکس تیلرســون بــه اوکراین اطمینــان خاطر داد تا زمانی که مســکو به تعهدات مینســک عمل نکند، تحریمهــای این کشــور علیه مســکو ادامه خواهد داشت. تیلرســون حتی پیش از سفر ماه آوریل خود به روسیه هم امکان معامله با روسیه بر سر اوکراین را رد کــرده بود. ایــالات متحده و اتحادیــه اروپا از حدود سه سال پیش بهدلیل بالاگرفتن اختلافها با روســیه بر ســر الحاق کریمه از اوکراین به خاک این کشــور، تحریمهای اقتصادی را علیه روســیه وضع کردند. مســکو در مقابل بارها اعــلام کرده موضوع کریمه در کناره دریای ســیاه دیگر پایان یافته است، زیرا شــهروندان آن در ســال ۲۰۱4 با یک همهپرسی پیوستن به روســیه را خواستار شدند که عملی شده اســت. «ماریا زاخارووا»، ســخنگوی وزارت خارجه روســیه نیز دیدگاه دونالد ترامپ مبنــی بر مالکیت اوکراین بــر این شــبهجزیره را قاطعانــه رد کرده و گفت: مسکو قصد ندارد منطقه کریمه را به اوکراین بازگرداند. ازهمینرو به نظر نمیرسد اختلاف آمریکا و روســیه بر سر این مســئله در آیندهای نزدیک حل شود.

تنشزدایی در سوریه

ســوریه یکی دیگر از محورهــای گفتوگو میان وزیر خارجه روســیه و آمریکاســت. در بیانیه وزارت خارجــه ایــالات متحده آمده اســت کــه دو طرف درباره فراهمکردن شــرایط برای ارســال کمکهای بشردوستانه و زمینهســازی برای مذاکرات سیاسی، گفتوگو خواهند کرد. بااینهمه براساس گزارشها لاوروف در این سفر درباره طرح اخیر «ایجاد مناطق کاهش تنش» که هفته گذشــته در نشســت آستانه مــورد موافقت ایران، ترکیه و روســیه قرار گرفت، با همتــای آمریکایــیاش گفتوکو خواهــد کرد. قرار اســت براســاس طرح روســیه، چهــار منطقه امن در شــمال غربی اســتان ادلب نزدیک مرز با ترکیه، مرکز استان حمص در ســوریه، شرق حومه دمشق و منطقــه جنوب مرزهای اردن با ســوریه تشــکیل شــود. بااینهمه ایــالات متحده، فرانســه و بریتانیا خواستار اطلاع درباره جزئیات این طرح و چگونگی اجرا و نظارت بر آن شــدهاند. معــاون لاوروف هم کــه بهتازگی بــرای دیدار با همتــای آمریکایی خود در نیویــورک حضور داشــته، گفته اســت، مذاکرات آتی ســرگئی لاوروف و رکس تیلرسون در واشنگتن بر وضعیت ســوریه متمرکز خواهد بود. «ســرگئی ریابکوف»، معاون وزیر خارجه روســیه، با «توماس شــانون»، معــاون وزارت خارجــه آمریــکا در امور سیاســی گفتوگو کردهاند و بــه گفته ریابکوف، این ملاقات گامی در راستای اجرای توافقهایی است که در دیدار وزرای خارجه دو کشــور در مســکو حاصل شــده اســت. آنطورکه معاون وزیر خارجه روسیه گفتــه، دو طرف در برخی مواضع مهم مشــترک به تفاهماتی بیشــتر از قبل رســیدهاند و ایــن توافقها مقدمهای برای دیدار تیلرسون و لاوروف است.

شروط روسیه برای بهبود روابط با آمریکا

سرگئی ریابکوف همچنین شروط کشورش را برای ازســرگیری روابط با آمریکا و در رأس آن حلوفصل مشــکلاتی که دولت باراک اوباما به جا گذاشته بود، به همتای آمریکایی خــود ابلاغ کرد. وزارت خارجه روســیه اعلام کرد ریابکوف در این دیدار به بررســی مسائلی گسترده از مسائل مربوط به روابط دوجانبه پرداخت و طرف روسی تأکید کرد عادیسازی روابط مســکو و واشــنگتن مستلزم حل مشــکلات حادی اســت که دولت اوباما پشــت ســر خود رها کرد و رفــت. بهطوریکه دولت اوبامــا قوانین بینالمللی را نقض کرد و با وجود اینکه تأسیســات دیپلماتیک روســیه در خاک آمریکا که متعلق به دولت روسیه بود و براســاس قوانین بینالمللی و توافقنامههای ژنو در زمینه روند فعالیت دیپلماتیک بین کشــورها از مصونیت دیپلماتیک برخوردار بود، مصادره کرد.

آمریکا در پایان دســامبر چند هفته قبل از اتمام دولت اوباما، 9 مؤسســه، شــرکت و افــراد روس از جملــه ســازمان اطلاعات و ســازمان امنیت فدرال روســیه را به بهانــه دخالت در انتخابــات آمریکا و اعمال فشار بر دیپلماتهای آمریکایی در روسیه، در فهرست تحریم قرار داده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.