اعلام نتیجه اولیه انتخابات ریاستجمهوری در کرهجنوبی چپها به کاخ آبی رفتند

Shargh - - جهان -

مردم کرهجنوبی که دو ماه پیش رئیسجمهوری خود را به اتهام فســاد مالی- سیاسی برکنار کردند، پای صندوقهای رأی رفتند تا از بین دو نامزد اصلی از حــزب «لیبــرال»، یکی را بــرای ورود به کاخ آبی برگزیننــد. رأیگیری در انتخابات ریاســتجمهوری کرهجنوبــی روز گذشــته برگــزار شــد و بر اســاس نتایج اولیــه منتشرشــده، «مون جائه ایــن»، نامزد حــزب «دموکراتیــک» کرهجنوبــی، در انتخابــات ریاستجمهوری به پیروزی چشمگیری دست یافته اســت. طبق گزارشهای منتشرشده تا لحظه تنظیم این گــزارش، «هونگ جون پیو»، دادســتان ســابق کرهجنوبی و رقیب محافظــهکار او از حزب «آزادی کــره»، اندکی بیش از ۲۳ درصــد آرا و «آهن چئول سو»، از حزب چپ میانه «مردم»، با کسب حدود ۲۱ درصد در ردههای دوم و سوم جای گرفتهاند.

«هونــگ جــون پیو» بعــد از اعــلام غیرمنتظره تصمیم «بان کیمون»، دبیرکل ســابق سازمان ملل، بــه شــرکتنکردن در انتخابات ریاســتجمهوری، نامزدی حــزب محافظــهکار «لیبرتــی» را بر عهده گرفت؛ امــا بیاعتمادی مردم به حزبــی که زمانی نمایندگــی آن را رئیسجمهوری معــزول بر عهده داشــت و همچنین افشــای پرونده فســاد اخلاقی هونگ که به دوره نوجوانیاش بازمیگردد، شــانس محافظهکاران را برای ورود به کاخ آبی با کاهشــی چشمگیر همراه کرد.

بر اســاس قانون اساســی در کرهجنوبــی، برنده نهایی انتخابات نامزدی اســت که رأی بیشــتری را کســب میکند و حد آســتانهای هم برای این تعداد رأی وجود نــدارد. به همین دلیــل، رقابت هرگز به دور دوم کشیده نمیشــود. نتیجه نیز معمولا صبح فردای روز انتخابات؛ یعنی امروز، اعلام میشــود و برنده نیز بلافاصله سوگند یاد میکند.

بنابراین اکنــون و طبق نتایج اولیه، «مون» که در انتخابات ســال ۲۰۱۲ میلادی نیز حضور داشــت و میــدان را به «پارک گئون هائه» واگذار کرد، قدرت را در دست گرفته اســت. حزب چپگرای دموکراتیک کرهجنوبی با اتحادیههای کارگری این کشور ارتباطی نزدیــک دارد و در صورت تأیید این پیروزی، به حدود یک دهــه حکومــت محافظــهکاران در کرهجنوبی خاتمه داده میشــود. اکنون رئیسجمهوری جدید کرهجنوبی مســئول کاهش شــکافی خواهد بود که میــان احزاب چپ و راســت و پیــروان آنها فاصله عمیقــی ایجاد کرده اســت. او همچنیــن میراثدار بازار کاری فاســد، دشــواریهای اتحاد بــا آمریکا و خطرات ناشــی از تهدید روزافزون کرهشمالی است. مون مذاکره با کرهشمالی را مقدم بر تحریم میبیند و حتــی حاضر بــه گفتوگو با «کیــم جونگ اون،» رهبر جوان این کشــور است. او حتی وعده بازگشایی منطقه صنعتی مشترک بین دو کره را داده است که در پی آزمایش هســتهای سال گذشــته پیونگیانگ، بسته شد.

تهدید برخاســته از کرهشــمالی موضوع اصلی ســتادهای انتخاباتی هر دو نامــزد لیبرال بود که به سیاستهای ســختگیرانه دولت محافظهکار پارک در قبــال پیونگیانــگ انتقاد داشــته و میگفتند در یک دهه گذشــته، این رویکرد مانع از تســریع برنامه هستهای- موشکی کرهشــمالی نشد و در عین حال نفوذ سئول بر پیونگیانگ را تا حد زیادی کاهش داد.

مون همچنیــن تمایلی برای بهچالشکشــیدن آمریــکا از خود نشــان داده و میگوید: ســئول باید استقرار ســامانه موشکی «تاد» در شــبهجزیره کره و تهدیدهایــی را که از ناحیه کرهشــمالی به همراه میآورد، مجددا بررسی کند.

یکــی دیگر از وعدههــای انتخاباتــی آقای مون، افزایــش هزینــه دولــت برای تســریع روند رشــد اقتصادی کرهجنوبی بوده است. شماری از مؤسسات تجاری و صنعتی عمــده کرهجنوبی همچنان تحت تسلط خانوادههای بنیانگذاران آنها هستند و برخی از کارشناســان کرهای خواســتار تصویــب مقرراتی بــرای افزایش شــفافیت عملیات آنها شــدهاند. در جریان رســیدگی به ماجرای سوءاستفاده خانم پارک از قدرت، ارتباط بعضی از شــرکتهای بزرگ با این ماجرا آشــکار شــد. اکنون پیروز ایــن انتخابات، راه دشــواری در پیش دارد تا پس از دو ماه کشــمکش سیاســی، آرامش را بــه کرهجنوبــی بازگرداند و در نخستین گام برای تشکیل دولت، باید نخستوزیری جدیــد معرفی کند که به باور بســیاری، در شــرایط کنونی سختترین تصمیم مون خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.