در تعقيب طالبان

Shargh - - جهان -

ایالات متحده با نیروي دوچندان به جنگ افغانســتان بازميگردد تا شاید بتواند «طالبان» را وادار به نشستن بر سر میز مذاکره کند؛ امري که در دولت پیشــین آمریکا به رهبري «بــاراك اوباما» ناتمام ماند و اندکي بعد روســیه نیز با وجود برگزاري چندین نشست در مسکو نتوانست این راه ناتمام را به پایان برســاند. دو روزنامه آمریکایي «واشنگتنپســت» و «نیویوركتایمز» با انتشــار گزارشهایی، خبر از ورود جدي دوباره آمریکا بــه جنگ با طالبان ميدهنــد؛ در دولت قبلی آمریــکا، مأموریت رزمی نیروهای آمریکایي علیه طالبان در ســال ۲۰۱4 تمام شــد، اما نیروهای ویژه آمریکایی کمک به نیروهای افغان را ادامه دادهاند.

اکنون خبر ميرســد که برجســتهترین مشــاوران نظامی و مشاوران سیاســت خارجی «دونالد ترامپ» رئیسجمهوري آمریکا، اســتراتژی جدیــد برای جنگ افغانســتان تنظیم کــرده و آن را بــرای تصویب به دســتان رئیسجمهوری آمریکا سپردهاند. نویسندگان این طرح خواهان اعزام حداقل ســه هزار نیــروی آمریکایی دیگر برای مبــارزه با طالبان در افغانســتان شدهاند. براســاس این طرح، به فرماندهان آمریکایی در افغانســتان اجازه داده خواهد شــد تا رهبران طالبان را در افغانســتان هدف حملات هوایی قرار دهند.

این استراتژی، جریان کنونی جنگ افغانستان را به کلی تغییر میدهد و آمریکا را با نیرویی هر چه تمامتر به میدان جنگ افغانستان و گامبهگام در تعقیــب طالبان بازمیگرداند. واشنگتنپســت در ادامه گزارش خود مينویسد: طبق اعلام مقامات آمریکایی، این طرح جدید بر لزوم تقویت حضور نظامی آمریکا در افغانســتان دلالت دارد و هدفش این است که طالبان آنقدر خود را تحت فشــار احســاس کند که راضی به آمدن به پای میز مذاکره شــود. بیش از ۱۵ ســال از جنگ افغانستان میگذرد و اســتراتژی جدید به طور کل، هدفش این اســت که تمام سیاستهای اوباما در قبال جنگ افغانستان را که مبتنی بر محدودیت عمل نظامیان آمریکایی در افغانســتان بود، زیر و رو کند. اما این استراتژی جدید که از حمایت تام و کامل اعضای کابینه برخوردار است؛ منحصرا وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( را درگیر میکند و کاری به کاخسفید ندارد.

دولت ترامپ مدتهاست که آغاز به بازنگری کلی در سیاستهایش در افغانســتان کرده است؛ هدف، بهبود اوضاع امنیتی افغانستان است با چشــمانداز پیروزی در این جنگ فرسایشی. پنتاگون بر این مبنا موظف میشود مجموعهاي نیرومند از نظامیانش را در افغانستان شکل بدهد، ضمن آنکــه از آزادی عمل وســیعتری برای هدف قــراردادن مواضع طالبان در حملات هوایی برخوردار خواهد شد.

به باور تحلیلگران، طرح پیشــنهادی حتی اگــر هم روی میز ترامپ قــرار گیرد، با مقاومــت مقامات بلندپایه دولت او مواجه خواهد شــد؛ چراکــه به باور آنان، این طرح تکرار همان طرحهای دولت اوباماســت کــه منحصرا بر افزایــش نیرو برای یک دوره موقت طراحی شــده بود. مخالفان این استراتژی، به مسخره آن را «جنگ مکمستر» لقب دادهاند. اشاره آنها به «هربرت مکمستر» مشاور امنیت ملی ترامپ است. ژنرال مکمستر زمانی رهبری مبارزه آمریکا را با فساد حکومتی در افغانستان برعهده داشــت و ضمنا یکی از معمــاران طرح افزایش نیروی «جورج بوش» سلف اوباما، در افغانستان بود.

«اندرو ویلدر»، کارشــناس مســائل افغانســتان در «مؤسسه صلح آمریــکا» میگوید، «اســتراتژی جدید آمریکا در قبال جنگ افغانســتان حامــل این پیام اســت که بله آمریکا میخواهد ســربازان بیشــتری به افغانســتان بفرســتد، اما این طرح به معنای یک پیروزی نظامی ابدی نیست، بلکه هدف این است که این ستیزه از راه مذاکره فیصله یابد».

دراینمیان، آمریکا به مــوازات تقویت حضور نظامی، تصمیم دارد سطح کمکهایش به دولت مشکلدار افغانستان را هم افزایش دهد و ظرفیتهــای آن را بالا ببرد. اما اســتراتژی افزایش نیرو و کمکهای مالی بــه دولت افغانســتان هزینههای مالی جنگ افغانســتان را که تاکنون ســالانه ۲۳ میلیارد دلار در سال بوده است، باز هم بالا خواهد برد. به همین خاطر مشــاوران ترامــپ میگویند که امکان دارد او این طــرح را به طور کامل نپذیرد؛ چراکــه رئیسجمهوري آمریکا همواره در قبــال بالارفتــن هزینههــای نظامی محتــاط بوده اســت؛ بنابراین معلوم نیســت، ترامپي که تاکنون در صحبتهایش چندان اشــارهای به طولانیترین جنگ آمریکا نکرده، کاملا موافق بســطدادن نقش این کشــور در جنگ افغانستان است یا نه؛ هرچند که از اشارات او میتوان استنباط کرد که چندان راضی نیست آمریکا به عمق باتلاق جنگهایی برون از مرزهای کشور فرو برود؛ از دیگر سو نميتوان کتمان کرد که او بارها نشان داده چندان هم از استفاده از نیروی نظامی بدش نمیآید. امــا از آنجایی کــه ترامپ همــواره تصمیمگیریهایش را به دســت ژنرالهایش ميســپارد، آنکه در این سیاســتگذاریها کلام آخر را به زبان ميآورد، پنتاگون است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.