مذاکرات صلح سوریه، 16 ماه مي

Shargh - - جهان -

دفتر فرســتاده ســازمان ملل به سوریه، اعلام کرد قرار اســت دور جدید مذاکرات صلح سوریه تحت نظارت سازمان ملل در چند روز آینده یعنی ۱۶ مي )۲۶ اردیبهشــت( در ژنو باشد. به گزارش ایســنا، به نقل از سایت شــبکه اسکاینیوز عربی، براساس بیانیه سازمان ملل، استفان دیمیستورا، فرستاده ســازمان ملل به ســوریه، تحت نظارت سازمان ملل مذاکرات صلح سوریه را در این تاریخ از سر خواهد گرفت.

در بیانیــه دفتــر دیمیســتورا آمده اســت او امیدوار است در دور ششم مذاکرات سوریه بیشتر روی کار با هیئتها درباره برنامههای مورد توافق براســاس نتایج نشست ژنو چهار متمرکز شود. در این بیانیه، دیمیستورا همچنین روی اجرای کامل توافقات دست یافتهشده در نشست آستانه چهار حساب باز کرده است.

دور پنجم مذاکرات سوریه در ژنو بین ۲۳ تا ۳۱ مارس بدون هیچ نتیجهای برگزار شــد. این بیانیه چند روز بعد از امضــای توافقنامه ایجاد مناطق «کاهــش تنش» در آســتانه بین روســیه، ایران و ترکیه اعلام شــده است. دورههای قبلی مذاکرات صلح ژنو منجر به نتیجه ملموســی نشــده بود. باوجود اینکه دو طرف درگیر، در مارس گذشته بر برخی مضامین توافق کردند.

مخالفان از دمشق رفتند

روز دوشــنبه ۵۶۸ فــرد مســلح از محله برزه دمشق خارج شــدند. به همراه آنها هزارو ۲۲ نفر از اعضای خانوادههایشــان نیز بودند. خروج این افراد که تحت نظارت روسیه انجام شد در راستای توافق صورتگرفته میان مخالفان و دمشق برای خروج افراد مســلح و خانوادههایشــان از محله برزه در شــمال شرقي دمشق اســت. این توافق بعد از آن صورت گرفت که ارتش ســوریه محله بــرزه را از محلههای القابون و تشــرین جدا کرد. عملیات خــروج تا پنج روز ادامه دارد و کســانی که میخواهند در این محله بمانند به اوضاعشان رسیدگی خواهد شد.

با خروج افراد مســلح از محله برزه، مخالفان ســوری عمــلا دمشــق را از دســت داده و دیگر هیــچ گزینهای جز حلوفصل یــا رفتن به ادلب را پیــشرو ندارند. مناطق زیادی در ســوریه بهویژه در اطراف دمشــق شاهد توافقهای میان دولت و مخالفان برای خروج افراد مســلح از این مناطق بوده اســت؛ از جمله این مناطق مضایا، الزبدانی، داریا و معضمیه الشام هستند. این در حالي است کــه محمدبنعبدالرحمان آلثانــی، وزیر خارجه قطــر، در گفتوگوی ویژه خود بــا الجزیره پس از دیدارش با رکس تیلرسون، همتای آمریکایی خود در واشــنگتن، گفت: بسیار خوب است که مناطق کاهش تنش وجود داشته باشند، اما باید گامی در راه دســتیابی به حل بحران بوده و بهانهای برای تأخیر در تحقق این راهحل و مســئله گذار سیاسی نباشــد.او در ادامــه گفت: همکاری گســتردهای بین قطر و آمریکا بهویژه در زمینه بحران ســوریه وجود دارد. وزیــر خارجه قطر همچنین تأکید کرد رایزنیهایــی با وزیر امور خارجه و مشــاور امنیت ملی آمریکا داشــته و دو طرف به بررسی پرونده سوریه و پیشنهادات مطرحشده برای دستیابی به راهحل آن پرداختند.

تیلرســون از وزیر خارجه قطر به طور ویژه در راســتای تداوم همکاری امنیتی بین آمریکا و قطر تشــکر و قدردانی کــرد و همچنیــن از دوحه به دلیــل حمایت محوریاش از ائتــلاف بینالمللی ضدداعــش بهویــژه از ســرمایهگذاری قطــر که ارزش آن بــه میلیاردهــا دلار میرســد در زمینه تأمین مالی مرکز مشــترک عملیات هوایی تشــکر و قدردانــی کــرد. دو طرف همچنین به بررســی تلاشهای مداوم قطر بــرای توقف حمایت مالی از گروههای تروریستی، از جمله شکایت از حامیان مالی مظنون داعش، مسدودکردن حسابهایشان و وضــع قوانیــن جدید بــرای نظام بانکــی آنها پرداختنــد. پیشتر تیلرســون و آلثانی به اهتمام مشــترک برای دســتیابی به راهحل سیاسی تأکید کردنــد که منجر بــه ایجاد دولتی پیــروز در لیبی میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.