گفتوگو زیر نظر ترامپ

Shargh - - جهان -

رئیس تشــکیلات خودگــردان فلســطین روز گذشــته تأکیــد کرد آماده اســت با نخســتوزیر اسرائیل زیر نظر رئیسجمهوری آمریکا دیدار کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت العهد، محمود عباس، رئیس تشــکیلات خودگردان فلسطین، با بیان اینکه دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، بهزودی به اراضی اشغالی فلسطین سفر میکند، گفت آماده دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخســتوزیر اســرائیل، با نظارت دونالد ترامپ اســت. عباس در کنفرانس خبــری با فرانک والتر اشــتاینمایر، رئیسجمهــوری آلمــان، در رامالله گفــت: مــن رئیسجمهــوری آلمان را از تحرکاتمان که برای دســتیابی فلسطینیها و اســرائیلیها به آزادی و استقلالشــان صورت میگیرد، بهویــژه دیدارمان در هفته گذشــته با ترامپ مطلــع کردم و ترامپ دعوت ما را اجابت کرد و امیدواریم بهزودی او را در بیتلحم ببینیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.