پا جای پای ترامپ

Shargh - - جهان -

بنیامیــن نتانیاهو، نخســتوزیر اســرائیل، هم پا جای پــای دونالد ترامپ گذشــته و از اصطلاح مختــص رئیسجمهــوری آمریکا بــرای انتقاد از رســانهها اســتفاده کرد. نتانیاهو که بهشــدت از مواضع سیانان، الجزیره، گاردین و نیویورکتایمز و ســایر رســانهها درباره جنبش مقاومت اسلامی حماس ناراحت اســت، گفت: مانــدهام که اخبار جعلــی چیســت؟ هفتــه پیــش، عناویــن اخبار سیانان، الجزیره و گاردین تأکید داشت که حماس اکنون تشــکیل یک کشــور فلســطینی در مرزهای ۱9۶7 را پذیرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.