اعلام آمادگی کرهشمالی برای نبرد با آمریکا

Shargh - - جهان -

کرهشــمالی روز سهشــنبه بار دیگر از آمادگی قاطعانه خود برای جنگ و هر نوع نبرد و رویارویی نظامی با آمریکا خبر داده اســت. همچنین منابع آمریکایی میگویند مســئولان کرهشمالی اخیرا با کارشناسان سیاست خارجی آمریکا دیدار کردهاند. به گفته آنان، مذاکرات در اسلو نروژ در حال انجام است و اگرچه نروژ گذشته تنشزایی با کرهشمالی داشته است، اما بهعنوان یک کشور بیطرف عمل میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.