اعدام یک افسر روس به دست داعش

Shargh - - جهان -

گروه تروریســتی داعش یک افســر روس را که گفته میشود در سوریه به اسارت این گروه درآمده بود، اعدام و صحنههای قتل او را در شبکه مجازی منتشــر کرد. به گزارش ایرنــا، در صحنههای این فیلم، مــردی ملبس به لبــاس زندانیان، فعالیت خود در سازمانهای اطلاعاتی روسیه را بازگو کرد و سپس جنگجویی سر وی را از تن جدا کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.