برگزاری نشست سران کشورهای عربی، اسلامی و آمریکا

Shargh - - جهان -

ریاض ۲۱ ماه می جاری میزبان نشســت ســران عربی، اســلامی و آمریکایی با حضور دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکاســت. در همین راســتا دولت عربستان برای سران کشــورهای عربی برای حضور در نشست ســران عرب و آمریکا دعوتنامه فرستاد. عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان، گفت: هدف این نشســت ایجاد مشــارکت جدید بین جهان اسلام و عرب از یکسو و آمریکا از سوی دیگر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.