استقبال گرم مرکل از اولاند

Shargh - - جهان -

شــبکه خبری یورونیــوز گزارش داد: «فرانســوا اولانــد»، رئیسجمهــوری فرانســه، در دیــدار خداحافظی از آلمان با اســتقبال گرم «آنگلا مرکل»، صدراعظم این کشــور، مواجه شــد. به گزارش ایرنا، این شبکه خبری با اشاره به دیدار روز دوشنبه اولاند از آلمــان در آخرین روزهای ریاســتش در کاخ الیزه و شــرکت در ضیافت شــامی که در دفتر صدراعظم آلمان برگزار شد، افزود هیچ بیانیه یا کنفرانس خبری برای این دیدار برنامهریزی نشده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.