تصمیم ترکیه و اتحادیه اروپا برای حرکت هماهنگ

Shargh - - جهان -

رئیــس هیئت اتحادیه اروپــا در ترکیه اعلام کرد ترکیه و اتحادیه اروپا نقشــه مشترکی را برای حرکت رو به جلــو و در کنــار یکدیگر ترســیم کردهاند. به گزارش ایســنا، به نقل از روزنامه حریت، کریســتین برگــر، رئیس هیئــت اتحادیه اروپــا در ترکیه اعلام کرد: آنکارا علاقهمند به ماندن در مســیر پیوستن به اتحادیه اروپا است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.