عملیات در نزدیکی مرزهای عراق و سوریه

Shargh - - جهان -

درحالیکه ارتش عراق با احتیاط به پیشــروی در محلههای غربی موصــل ادامه میدهد، العبادی از آغاز عملیات نظامی گســتردهای در غرب الانبار و در نزدیکی مرز با ســوریه خبر داد. الحیاه نیز مدعی شد نیروهای ویژه فرانســوی برای آزادســازی موصل به کمک نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم میآیند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.