صدور حکم جلب ۵۰ معترض ونزوئلایی

Shargh - - جهان -

آلفردو رومرو، وکیل ســازمان غیردولتی «انجمن عدالــت کیفری» ونزوئــلا، گفت: ارتش این کشــور غیرنظامیانی را که در اعتراضات علیه دولت ونزوئلا شــرکت کردند، برای چند روز بازداشت کرده است. 7۵ نفر در دادگاههای نظامی محاکمه شــدهاند، اما ۵۰ نفر از این افراد هنوز در بازداشت هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.