درخواست ۳6۲۳ سال حبس برای گولن

Shargh - - جهان -

دادستان ترکیه درخواست سه هزارو ۶۲۳ سال حبس با شرایط سخت را برای فتحالله گولن، مبلغ در تبعید و مخالف دولت آنکارا، به اتهام ارتکاب جرائــم مختلف مطرح کرد. عــلاوه بر این حبس، دادســتانی ترکیه خواهــان دوهزارو 9۳۲ ســال حبس دیگر نیز شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.