پول و تاریخ هنر

Shargh - - كتابِ شرق -

«پانزدهسالی میشــود که کیفیت هنر معاصر سقوط کرده است. احتمالا دلایل موجهی بــرای این اتفاق وجود دارد، اما در نهایت هیچیک از این دلایل اســاس این قضیه را روشن نکردهاند. عصر مــا هنرمندان ردهبــالای زیادی تولید نکرده اســت و نمیتوان تشریح کرد که چرا در اواخر دهه چهل و اوایل دهــه پنجاه، و بعد اواخر دهه پنجاه و اوایل دهه شــصت، این همه هنرمند داشتهایم. البته بســیاری از چیزها در جامعه ما روند درســتی ندارند، ظهور هنرمنــدان جدید پیــش از هرچیز به خودشان ربط پیدا میکند: و این کنش نهایی، کنشی سخت است. در سپتامبر 1984، هنرمنــد امریکایــی دانلد جاد ( 1928-1994(، معــرف مشــهور هنر مینیمال، تأثیر متقابــل مابین جامعه و هنرمندانــی را کــه آن جامعه تولید میکند مورد بررســی قرار داد. کنش نهایی، کنش سخت. او مکانیسمهایی را که بر بهرسمیتشناختن هنرمندان از سوی جامعه حاکماند تجزیهوتحلیل کرد. مردم فقط یک چیز را به حســاب میآورند، باید هنری که میبینند شبیه چاپهایی باشد که در کتابها دیدهاند. یادشان نیست که آثاری که امروزه چاپ میشوند در زمانه خودشان نوآورانه و اصیل بودهانــد و نمیتوان آنها را به مثال یک نمونه شــناخت .» این سطور بخشی از کتاب «نقاشها همیشه پول دوست داشــتهاند» جودیت بنهامو- هوئه است که به تازگی با ترجمه لیلی گلستان منتشر شــده. موضوع اصلی کتــاب را میتوان تاریخ هنــر از منظر پول و ســرمایه دانست. نویسنده کتاب بــه قواعد بازار هنــر پرداخته و رابطه میان کیفیت اثر هنری و بازار را بررسی کرده است. نویســنده در پیشگفتارش نوشــته : «هرکــدام از فصلهــای این کتاب، درســت مانند همین پیشگفتار با جذبه یک حقیقت معاصر بررســی شــده اســت. روندی که ســعی دارد ایدهها را به صورتــی دگرگون محقق کنــد. این ایدهها، نــه متعلق به اندی وارهولاند، نه دمین هرســت، نه جف کونز و نه تاکاشی موراکامی... که میل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.