پنج قاره

Shargh - - حوادث -

حدود 200 پناهجو در آبهای مدیترانه غرق شدند

ســازمان بینالمللی پناهجویان اعــام کرد حدود 200 پناهجو از روز گذشــته تاکنون در آبهای جنوب مدیترانه غرق شــدند. «فاویو دجاکومو»، سخنگوی ســازمان بینالمللی پناهجویان Oim(،) روز دوشنبه به خبرگــزاری «کرونوس» ایتالیا گفت: 80 پناهجو روز گذشــته و 113 نفر دیگر از جملــه 30 زن و 9 کودک در ســاعات اخیــر در آبهای مدیترانه غرق شــدند. وی افــزود: همکاران ما در لیبــی نیز این مورد را تأیید کردهانــد. برخــی از پناهجویانی که جان ســالم بهدر بردهاند، اظهار کردند به همراه 120 نفر در یک شناور بودند که پس از غرقشــدن در ســواحل «الزاویه» در آبهای جنوب مدیترانه )لیبی( تنها هفت نفر نجات یافتند. در 48 ساعت اخیر بیش از دو هزار پناهجو وارد سواحل جنوب ایتالیا در جزیره «سیسیل» و «کالابریا» شــدند و هنوز هزاران پناهجوی دیگر در راه هســتند، بیش از شش هزار پناهجو نیز در مدیترانه نجات داده شده و اکنون در مسیر رسیدن به ایتالیا هستند.

افزایش قربانیان مواد مخدر در آلمان دویچهوله:

در آلمان برای پنجمین ســال متوالی شمار افرادی که قربانی مصرف مواد مخدر شدهاند افزایش یافت. بخــش قابلتوجهی از قربانیان، مواد مخدر مصنوعــی مصرف میکردهاند. کارشناســان خواســتار اقدامات جدی دولت دراینباره شــدهاند. روز دوشــنبه «مارلنه مورتلر»، نماینده دولت فدرال در امور مواد مخدر و «هولگر مونش»، رئیسپلیس جنایی آلمان، تازهترین آمــار قربانیان مواد مخدر در این کشــور را عرضه کردند. براساس این آمار، هزارو 133 نفر در ســال 201۶ میادی بر اثر استعمال مواد مخدر جان باختهاند. در سال 201۵ درمجموع هزارو 22۶ مورد مرگ ناشــی از مصرف مواد مخدر به ثبت رسیده بود که نســبت به 2014 افزایشی 19درصدی بهشــمار میرفت. این روند از ســال 2012 آغاز شد و ســالانه رشد چشمگیری یافته اســت. کارشناسان معتقدند مهمترین دلیل افزایش آمار قربانیان مواد مخدر، کاهش کیفیت این مواد و ارزانبودن آنهاست. «رافائل گاسمن»، سرپرست مرکز اصلی رسیدگی به امور معتــادان آلمان، گفت: آمار افزایشــی قربانیان مواد مخدر نشــان میدهد که «سیاست ممنوعیت» مواد مخدر نتوانسته است به حل این معضل کمک کند. او از سیاستمداران خواست بهطور جدی برای حل مشــکل اعتیاد اقدام کنند و راههــای دیگری را بیازمایند.

قاتلسریالیآمریکاآرونسائوسدوفینیکس

بیبیسی: پلیس آمریکا از دستگیری مردی خبر داد که مسئول تیراندازیهای مرگبار سال گذشته میادی (201۶( در شــهر «فینیکس»، مرکز ایالت آریزونا، بوده اســت. پلیس محلی ایالت آریزونا اعــام کرد: اواخر ماه قبل مردی را دســتگیر کردهانــد که با چندین مورد تیراندازیهای مرگبار ســال گذشته در شهر فینیکس مرتبط بوده است. بنابر اعام پلیس، این جوان 23ساله که «آرون سائوســدو» نام دارد همچنیــن در ارتباط با وقوع یک مورد قتل که ماه آگوســت سال 201۵ اتفاق افتاد مرتبط اســت. درحالحاضر او به قتل هشت نفر دیگر کــه در فاصله ژانویه تا جــولای 201۶ جان خود را از دست دادهاند متهم شــده است. پلیس جزئیاتی درباره انگیزه احتمالی این مرد منتشــر نکرده اما گفته شــده که او بهتنهایی این جرائم را مرتکب شده است. پلیس همچنین درباره نحوه ارتباط پیداکردن این مرد با قتلهای رخداده شــواهد محــدودی ارائه کرده که شــامل تصاویر ثبتشــده در دوربینهای مداربسته و گزارشهای شاهدان عینی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.