نمیبخشم؛ قاتل فقط ا پمسدررمقتولردرا جلداد نسکهشگاهت،او شوهرم را هم کشت

Shargh - - حوادث -

شرق: مادر پســری که 9 ســال قبل بــه وسیله یکی از همســایههایش به قتل رســید، مدعی شــد چون شــوهرش ســالها به دنبال قاتل پسرشان گشت و نتوانســت او را پیدا کند و به دلیل فشار روحی سکته کرد و جان خود را از دســت داد، حاضر نیست متهم را ببخشد و درخواست قصاص دارد.

به گزارش خبرنگار مــا، متهم مرد جوانی به نام افشــین است که یک سال قبل پس از گذشت هشت ســال از قتل در زندان شناسایی شد. افشین که خود را بــا نام دیگری به مأموران زندان معرفی کرده بود، پس از شناســایی به آنها گفت: هشت سال پیش در یک درگیری، یکی از همسایههایمان به نام مهرداد را به قتل رساندم. پس از آن از محل متواری شدم و از شهری به شهري دیگر میرفتم تا اینکه چندیپیش به جرم حمل مواد مخدر بازداشــت شدم. من که با نام جعلی زندگی میکردم، هنگام بازداشــت خودم را با نام دیگری معرفی کردم اما مدتی نگذشــت که مأموران من را شناســایی کردنــد. او در ادامه گفت: روز حادثه حوالی ســاعت هشت بعدازظهر از منزل برادرم بیرون آمدم. مهرداد با چند نفر از دوســتانش سر کوچه ایستاده بودند. مهرداد من را دید، از ماشین پیاده شــدم و با او احوالپرسی کردم. چون چند شب قبــل در محل، خانه مــا را با تفنگ به رگبار بســته بودند، از مهرداد پرســیدم شما چند شب پیش خانه ما را به رگبار بستید. مهرداد فحش بدی داد و گفت نه؛ کار من نبوده اما اگر هم کار من باشــد، شما هیچ کاری نمیتوانید انجام دهید. گفتم درســت صحبت کن که چندنفری با دوستانش از سه طرف من حمله کردند. یک مشــت به طرف مهــرداد پرتاب کردم، او هم یک مشــت به من زد. مهرداد چاقو کشــید من هم برای دفاع چاقویم را درآوردم. چاقو را به طرف من پرتاب کرد، صورتم زخمی شــد، من هم با چاقو ضربهای به دستش زدم. درگیریمان شدت پیدا کرد، به عقب رفتم اما او دنبال من آمد و چند ضربه چاقو بــه طرف من پرتاب کرد؛ زخمی شــدم. من هم یک ضربه به او زدم که مهرداد روی زمین افتاد. چند نفر بــه طرف مهرداد آمدند و او را به بیمارســتان بردند من هم از محل متواری شــدم و با کمک دوستانم به بیمارســتان رفتم و زخمهایم را درمان کردم. فردای آن روز شنیدم که مهرداد جان خود را از دست داده است. بعد از آن از محل متواری شدم و شهر به شهر میگشــتم. به این ترتیب با توجه به گفتههای متهم و سایر مدارک موجود در پرونده، کیفرخواستی علیه متهم صادر و پرونده برای رســیدگی به شــعبه دوم دادگاه کیفری اســتان تهران به ریاست قاضی زالی ارسال و روز گذشته جلسه رسیدگی به آن برگزار شد. ابتدا کیفرخواست از سوي نماینده دادستان خوانده شــد پس از آن مــادر مهرداد در جایــگاه در مقابل قضات ایستاد و گفت: 9 سال پیش پسرم را از دست دادم. همســرم ســالها دنبال قاتل فرزندمان گشت تا اینکه پس از چند ســال به دلیل فشارهای روحی که به او وارد شــده بود، سکته کرد و جان خود را از دست داد. شاید اگر افشــین همان روز اول خودش را بــه پلیس معرفی میکرد، جای بخشــش وجود داشــت امــا درحالحاضر قصــاص میخواهم. اگر افشــین فرار نمیکرد، شوهرم سکته نمیکرد. او هم پســرم را از من گرفت و هم شوهرم را. سپس برادر مهرداد بهعنوان ولی دم دیگر در جایگاه حاضر شــد و گفت: من و خواهرم نیز درخواست قصاص متهم را داریــم. مرحوم پدرم قبــل از مرگش به ما وصیت کــرد از قاتل مهرداد نگذریم. بعد از آن افشــین پای میز محاکمه حاضر شــد و روز حادثه را شرح داد و گفت: قتــل را قبول دارم اما عمدیبودن آن را قبول ندارم. اول مهــرداد بود که به طرف من چاقو پرتاب کرد؛ من هم میخواســتم از خودم دفاع کنم. قصد کشتن مهرداد را نداشتم.

او در پاســخ به این ســؤال که چرا با خود چاقو حمــل میکرده اســت، گفــت: از ترس مهــرداد با خــودم چاقو حمل میکردم؛ او فــردي عادی نبود؛ خیلیها از او میترسیدند. قصد کشتن او را نداشتم. تقدیر اینچنین بود؛ شــاید در آن درگیری من به قتل میرســیدم. به قصد دســت او چاقو را پرت کردم؛ نمیدانم چطور به سینهاش خورد و کشته شد. حالا هم از این اتفاق پشیمان هستم و از خانواده مهرداد میخواهم من را ببخشــند. در پایان جلســه قضات برای تصمیمگیری درباره این پرونده وارد شور شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.