اعتراف به قتل، 12 سال بعد از جنايت

Shargh - - حوادث -

شــرق:

مرد ســارقی که در پی ســرقت از یک مغازه بازداشت شده بود، اعتراف کرد 12 سال قبل دوستش را به قتل رســانده و راز این قتل را پنهان کرده است. به گزارش خبرنگار ما، ســاعت 22:4۵ روز هفدهم از طریق مرکز فوریتهای پلیســی 110 دســتگیری یک ســارق مغازه در خیابان وزرا به کانتری 10۵ سنایی اعام شد. مأموران کانتری با حضور در محل، اطاع پیدا کردنــد جوانی حدودا 30ســاله قصد ســرقت از یک مغازه لباسفروشــی را داشــته که به دســت مردم دستگیر شده است. با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «ســرقت مغــازه» و به دســتور بازپرس شعبه 1۵ دادســرای ناحیه شش تهران، پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه ســوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

متهم به نام سلمان 32ســاله، در همان اظهارات اولیه بهصراحت به سرقت مغازه اعتراف و عنوان کرد: از طریق پنجره وارد مغازه لباسفروشــی شــدم. قصد ســرقت پولهای داخل مغازه و 30 دست کتوشلوار را داشــتم که در لحظه خروج از مغازه، از سوی مردم دســتگیر شــدم. متهم در ادامــه اظهاراتــش با بیان این مطلب که در ســال 84 مرتکب جنایت شــده، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: بهار سال 84 به همراه یکی از دوســتانم به نام یدالله 28ساله، در حال کندن چــاه بودیم. یدالله داخل چاه بــود و من بالای چاه در حــال بیرونکشــیدن خاک بــودم. در حیــن کارکردن مقداری از خاکها به داخل چاه ریخت. یدالله از داخل چاه شــروع به ناسزا گفتن کرد و همین موضوع، شروع درگیری لفظی ما دو نفر شد. درحالیکه بسیار عصبانی شــده بودم، ســنگی را که از داخل چاه بیرون کشیده بودم، روی ســر یدالله انداختــم و پس از آن خاکها را به داخل چــاه بازگرداندم. یدالله در همان چاه مدفون شد و من از آن زمان تاکنون، بامکان هستم و بهعنوان کارگــر ســاده در شــهرهای مختلف ازجملــه تهران زندگی میکنــم؛ تا اینکه تصمیم به ســرقت از مغازه لباسفروشــی گرفتم؛ اما از سوی مردم دستگیر شدم. ســرهنگ کارآگاه محمد نادربیگی، رئیس پایگاه سوم پلیــس آگاهی تهران بزرگ، با اعــام این خبر گفت: با توجه به اهمیت موضــوع، متهم در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی قــرار گرفت و همان اعترافات اولیه درباره قتل همکارش در شهر اصفهان را مجددا تکرار کرد. ســرهنگ کارآگاه محمد نادربیگی در پایان این خبر گفت: با انتقال متهم به اداره دهم، کارآگاهان ایــن اداره ضمــن انجــام تحقیقات مجــدد از متهم، موضوع را از طریق پلیس آگاهی شهرســتان اصفهان پیگیری کرده و اطاع پیدا کردند چنین جنایتی در سال 84 در آن شهرستان رخ داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.