فقر من را سارق کرد

Shargh - - حوادث -

شــرق:

مردی که متهم است با همدستی دوستش از چند منزل مســکونی در شــرق پایتخت سرقت کرده اســت، ادعا کرد به خاطر فقر مالی دست به این کار زده است و از شکات خواست او را ببخشند.

بــه گزارش خبرنگار ما، رســیدگی بــه این پرونده چندیپیش در پی شــکایات مشابه در شرق تهران در دســتور کار پلیس قرار گرفــت. مأموران در تحقیقات خود متوجه شــدند هشــت فقــره ســرقت از منازل مســکونی در شرق تهران به وســیله یک باند صورت گرفته اســت. آنها در ادامه تحقیقات در پی عملیات پیچیده پلیسی توانســتند یکی از سارقان را شناسایی و دســتگیر کنند. او که ابتدا منکر سرقت از این منازل شــده بود، پس از ارائه مســتندات از ســوی مأموران پلیس لب به ســخن گشود و گفت: شرایط مالی بدی داشــتم، برای همین مدتی پیش با یکی از دوســتانم تصمیــم گرفتیــم از منازل ســرقت کنیــم. معمولا محلههای خلوت را بــرای این کار انتخاب میکردیم و بین ساعت پنج تا هشت بعدازظهر از منازل سرقت میکردیــم. من بیــرون از خانه نگهبانــی میدادم و دوستم وارد خانه میشد و هر چیز قیمتی را که قابل حمل بود ســرقت میکرد. چندباری هم برای کمک من را صدا زد؛ من هم وارد خانه شــدم و به او کمک کردم اما معمولا همه کارها را خودش انجام میداد و من فقط نگهبان بــودم. بعد از آن هم اموال را بین خودمان تقسیم میکردیم و هرکس سهم خودش را برمیداشــت. تا اینکه من شناسایی و بازداشت شدم. درحالحاضر هم نمیدانم دوستم کجاست و به کجا فرار کرده است.

در ادامــه مأمــوران کار خود را برای دســتگیری متهم ردیف اول ادامه دادند اما تاکنون نتوانســتهاند او را بازداشــت کنند و جســتوجو برای پیداکردن او همچنان ادامه دارد. با توجه به گفتههای متهم ردیف دوم و مدارک موجود در پرونده، کیفرخواســتی علیه او صادر و به دادگاه کیفری اســتان تهران ارسال شد. ابتداي جلسه کیفرخواست از سوي نماینده دادستان قرائت شد سپس دو شاکی پرونده بهترتیب در مقابل قضات ایستادند و شکایت خود را مطرح کردند. یکی از شــاکیان گفت: هنگامی که شــب وارد خانه شدم، متوجه شــدم دزد وارد خانه شده و 40 میلیون تومان طا از خانه ما به ســرقت برده اســت. شاکی دیگري نیز ادعا کرد این سارقان دو میلیون تومان طا از او به سرقت بردهاند؛ ســپس متهم در جایگاه حاضر شد و اظهار پشیمانی کرد و گفت: به خاطر فقر مالی دست به این کار زدم؛ از شــاکیان میخواهم من را ببخشند. در پایان جلســه قضات برای تصمیمگیری درباره این پرونده وارد شور شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.