کشف جسد 8 معدنچی ديگر از «زمستان يورت»

Shargh - - حوادث -

شــرق:

گروه تجســس در معدن زمســتان یورت در حالی کار خود را ادامه میدهد که روز گذشــته جسد هشــت معدنچی دیگر از زیر آوار بیرون کشیده شد. به گزارش خبرنگار ما، اهالی منطقه میگویند هنوز یک نفر دیگر مفقود اســت و بر اساس آماری که مدیران معدن اعام کردهاند،باید هنوز یک کارگر دیگر در معدن باشد.

معاون امور عمرانی اســتاندار گلســتان و جانشین مدیریت بحران استان از دستیابی به اجساد دراینباره گفت: تاکنون پیکر 42 معدنچی از ایــن معدن خارج شــده اســت. «رضــا مروتی» افــزود: پیکر این معدنچیان نیمهشب دوشــنبه از عمق هزارو 800متری بیرون کشیده شدند و پیکر این معدنکاران برای شناسایی و احراز هویت به پزشکی قانونی منتقل شد.

وی توضیح داد: کار آواربرداری معدن با جدیت و تاش امدادگران همچنان ادامه دارد.

مروتی افزود: پیش از ایــن، پیکر 22 نفر از جانباختگان این حادثه دلخــراش، از معدن خارج و پس از احراز هویت به خانوادهها تحویل داده شــد و صبح دوشنبه نیز پیکر 13 نفر از معدنکاران خارج و برای احراز هویت به پزشکی قانونی منتقل شده بود.

ساعاتی بعد نجار، رئیس ستاد بحران، از کشف جسد چهلوسومین جانباخته معدن آزادشهر خبر داد. اسماعیل نجار گفت: دقایقی قبل با کشــف یک جســد دیگر از معدن آزادشهر، شــمار جانباختگان این حادثه به 43 نفر رسید.

وی با بیان اینکه جسد این فرد به پزشکی قانونی منتقل شده است، تصریح کرد: تاکنون بیشتر اجساد شناسایی شده و فقط هویت دو تا سه نفر شناسایی نشده که اقدامات در حال انجام است.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در پاسخ به سؤالی که آیا افراد دیگری زیر آور باقی ماندهاند یا خیر؟ خاطرنشان کرد: جستوجوها در این زمینه ادامه دارد و تا زمانی که جستوجوها پایان نیافته، نمیتوان نظر داد؛ اما امیدواریم این آخرین جانباخته باشد. در پی انفجار ظهر چهارشنبه گذشته معدن زمستان یورت شهرستان آزادشهر، جمعی از معدنکاران محبوس شدند که تاکنون پیکر 43 نفر از آنان به خارج از معدن منتقل شــده است. بر اثر این حادثه، 73 نفر نیز مصدوم شدند که برخی به صورت ســرپایی یا در مراکز درمانــی مداوا و چند نفر در بیمارستانهای شرق استان گلستان بستری شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.