کشف 3تُنو 765 کیلو مواد افیونی در سیستانوبلوچستان

Shargh - - حوادث -

پلیس:

فرمانده انتظامی استان سیستانوبلوچستان از انهــدام دو بانــد بزرگ مــواد مخدر و دســتگیری هفت قاچاقچی مســلح با ســهتنو 7۶۵ کیلو مواد افیونی در دو عملیات تکاوران پلیس خبر داد. سردار «حســین رحیمی» در بیــان جزئیات دقیــق این خبر گفت: مأموران انتظامی شهرســتانهای «ایرانشــهر» و «ســراوان» با پشــتیبانی فنی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و گسترش چتر اطاعاتی خود در جنوب اســتان به ســرنخهایی از فعالیت یک بانــد بزرگ و مســلح دست یافتند که نشان میداد اعضای این باند مسلح، مقادیر درخورتوجهی مواد مخدر را از مناطق صفر مرزی با اســتفاده از خودروهــای تندرو بارگیری کرده و پس از دپو در منطقه «بمپور» ایرانشــهر قصد انتقال آن را به داخل کشــور دارند. فرمانده انتظامی سیستانوبلوچســتان با اشاره به رصد مداوم تحرکات اعضای این باند مســلح از سوي یگانهای اطاعاتی پلیس، گفت: روز گذشته پس از شناسایی محل دپوي مواد مخدر در منطقه «بمپــور»، یگانهای عملیاتی پلیس، منطقه را تحت نظر قرار دادند که قاچاقچیان مســلح با مشــاهده مأموران به صورت مسلحانه با آنها درگیر شــدند. این مقام ارشــد انتظامــی با بیان اینکه اعضای ایــن باند بزرگ قصد فــرار با محموله مواد مخدر را داشتند، افزود: پس از حدود نیمساعت درگیری مسلحانه با آتش پرحجم یگانهای عملیاتی پلیس، پنچ قاچاقچی مســلح دســتگیر شــدند و در بازرسی از محل دپوي مواد مخدر، سهتنو 183 کیلو تریاک و 139 کیلو حشــیش به همــراه هفت قبضه ساح جنگی کشف و شش دستگاه خودرو متعلق به اعضای این باند نیز توقیف شد. این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اجرای یک عملیات موفق دیگر به وسیله یگانهای اطاعاتی و عملیاتی پلیس، بیان کرد: در این عملیات، مأموران انتظامی شهرستانهای «زاهدان» و «خاش» پس از هفتهها اقدامات شبانهروزی، دو نفر از اعضای یک باند قاچاق مواد مخدر را درحالیکه با یک دستگاه خودرو در حال جابهجایی مواد مخدر بودند، به همراه 280 کیلو تریاک دســتگیر کردند و در ادامه این عملیات با شناسایی محل سکونت این قاچاقچیان 1۶3 کیلو تریاک کشف شد و سه دستگاه خودرو دیگر را نیز توقیف کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.