جستوجو برای یافتن ناپدیدشدگان سیل لردگان

Shargh - - حوادث -

ایرنا:

مدیرکل دفتر مدیریت بحران اســتانداری چهارمحالوبختیاری گفت: جستوجو برای یافتن چهار زن ناپدیدشــده در سیل روستای سیدمحمد بخش منج لردگان وارد ســومین روز پیاپی شــد. ســتار فرهــادی تأکید کــرد: هنوز هیــچ اثری از ناپدیدشدگان این سیل مشــاهده نشده است. وی افزود: استاندار چهارمحالوبختیاری و تعدادی از اعضای شــورای هماهنگی مدیریت بحران استان بــه منظور بررســی ابعاد این حادثه به روســتای ســیدمحمد بخش منج شهرســتان لردگان سفر کردند. فرهادی تصریــح کرد: 1۵0 نفر از نیروهای امدادی و محلی از سه روز گذشته تاکنون عملیات جســتوجو برای ناپدیدشــدگان ســیل روستای ســیدمحمد بخش منج شهرستان لردگان را آغاز کردهاند. مدیرکل دفتر مدیریت بحران اســتانداری چهارمحالوبختیــاری اظهــار کرد: حجم بســیار بالای گلولای و جابهجایی سنگها تا وزن 20 تن، عملیات جســتوجو برای یافتن چهار ناپدیدشده سیل اخیر را دشــوار کرده است. وی افزود: تاش برای یافتن ناپدیدشــدگان از عصر روز یکشــنبه از ســوي نیروهای امدادی و نیروهای بومی منطقه آغاز شــد که به دلیل ســختگذربودن منطقه و گلولای ناشی از سیاب کار جستوجو در سه روز گذشته با ســختی مواجه بود. فرهادی تأکید کرد: بارش شدید باران، تگرگ و جاریشدن سیل باعث واردشــدن خســارت به 40 خانوار روســتایی این منطقه شده است. وی اضافه کرد: کارشناسان در حال بررســی دقیق میزان خسارت ناشی از بارش باران شــدید، تگرگ و جاریشدن ســیل در نقاط مختلف چهارمحالوبختیاری هســتند که نتیجه آن بهزودی اعام میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.