مهار آتشسوزي کارگاه مبلسازی در شهرک ولیعصر تهران

Shargh - - حوادث -

ایرنــا:

مدیــر روابطعمومــی مرکــز اورژانس تهران از مهار آتشســوزی یک کارگاه مبلسازی در شــهرک ولیعصــر )عــج( خبــر داد و گفت: خوشــبختانه این حادثه هیچ مصدومی نداشت. حسن عباســی افزود: ســاعت 9:44 دقیقه دیروز حادثه آتشسوزی یک کارگاه تولید مبل در شهرک ولیعصر )عج( به سامانه 11۵ اعام شد و مأموران دو تیــم درمانی اورژانس به محــل حادثه اعزام شــدند. وی اظهار کرد: در این حادثه سولهای به وســعت ۵00 مترمربع دچار آتشسوزی شده بود که با حضور بهموقع آتشنشــانان این حریق مهار شد. به گفته عباسی، خوشبختانه این حادثه هیچ مصدومــی نداشــت و با حضــور بهموقع عوامل امداد و نجات آتشسوزی مهار و محل ایمنسازی شــد. وی تصریح کرد: علت وقوع این آتشسوزی از سوي کارشناسان در دست بررسی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.