تصادف مرگبار دانشجویان یک روز پس از جشن فارغالتحصیلی

Shargh - - حوادث -

میــزان:

تصادف خــودرو حامل دانشــجویان دانشــگاه علوم انتظامی هنگام بازگشت به خانه پس از پایان جشــن فارغالتحصیلی دو کشــته و ســه مجروح بر جای گذاشت. روز دوشنبه مراسم دانشآموختگــی دانشــجویان دانشــگاه علــوم انتظامی پلیس برگزار شد و دانشجویان خوشحال از پایان دوره به ســمت خانههای خود رهســپار شــدند. صبح دیروز تعدادی از دانشجویان که در حال بازگشت به خانه بودند، دچار سانحه تصادف شــدند. در این حادثه تاکنون دو نفر از دانشجویان به نامهای ستوان دوم علیرضا ماشاهی 22ساله ســاکن زاهــدان و ســتوان دوم ابوالقاســم میر 22ســاله جان خود را از دست دادهاند. همچنین سه دانشــجوی دیگر که ساکن بم، زابل و زاهدان بودند، مجروح و در بیمارستان بستری شدند. حال یکی از مجروحان وخیم گزارش شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.