مصدومیت خانم میانسال در متروي تهران

Shargh - - حوادث -

ایرنا:

مدیر روابطعمومی مرکز اورژانس تهران گفت: یک خانم میانســال در ایستگاه متروي ارم سبز در برخورد با قطار مصدوم و راهی بیمارستان شــد. حســن عباســی افزود: حوالی ســاعت 10 سهشــنبه یک خانم 40 تا 4۵ ساله به دلیل تجاوز بــه حریم ریلــی و بر اثر برخورد با یــک رام قطار دچــار مصدومیت شــد. وی بیان کــرد: با حضور بهموقع عوامل اورژانس این خانم از مرگ حتمی نجات یافت و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی این مصدوم به بیمارستان امامخمینی )ره( منتقل شــد. نبود حفاظ و نرده در ایســتگاههای مترو در ســالهای گذشــته همواره محل بحــث و انتقاد کارشناســان و حتی برخی اعضای شــورای شهر بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.