دستگیری 5 جستوجوگر گنج در بسطام

Shargh - - حوادث -

میــزان:

مأمــوران پلیس پنــج جــوان را در حال حفاری غیرمجاز در یکی از روستاهای بسطام دستگیر کردند. سرهنگ سیدمجتبی اشرفی، فرمانده انتظامی شهرستان شــاهرود، با اعام این خبر گفت: مأموران پاسگاه قلعه نوخرقان از توابع بخش انتظامی بسطام بعــد از دریافت خبری مبنی بر حفاری غیرمجاز برای ســرقت اشــیاي تاریخی در یکی از روستاهای پشت بسطام به محل اعزام شــدند. وی افزود: مأموران در حالی به صحنه وقوع جرم رســیدند کــه پنج جوان مشــغول کندن زمین بودند. اشــرفی از کشــف سه دســتگاه فلزیاب از این افــراد خبــر داد و گفت: این حفاران غیرمجاز به همراه دو دستگاه خودرو متعلق به آنان به مقر انتظامی منتقل شدند و پرونده قضائی برای آنها تشکیل شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.