برادر 3.5ساله خواهر 8ماههاش را در تشت آب غرق کرد

Shargh - - حوادث -

میزان:

دختر هشــتماهه بابلی هنــگام بازی با برادرش در تشت آب جان خود را از دست داد. احمد محمدپور، رئیس مرکز فوریتهای پزشــکی اورژانس 11۵ بابل، گفــت: به دنبال تماس خانــوادهای با این مرکز مبنی بر عدم هوشــیاری دختربچه هشتماهه در دیواملکشــاه بندپی شــرقی بابل مأمــوران پایگاه خشــرودپی به محل حادثه اعزام شدند. محمدپور با بیان اینکه برادر 3.۵ساله این دختر، در حال بازیکردن با خواهر خود او را داخل تشــت پــر از آب انداخت، افزود: در این حادثه دختر هشــتماهه دچار خفگی شــد و تاش مأموران اورژانــس 11۵ برای احیاي وی مؤثر نبود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.