مرگ زن هندی در قطار مشهد - تهران

Shargh - - حوادث -

ایرنــا:

فرمانده انتظامی شهرســتان خوشــاب اعام کرد: یک گردشــگر زن هندی در قطار مشهد - تهران درگذشــت. ســرهنگ علی مرادی افزود: این زن ۶0ســاله هندی که به همــراه خانوادهاش به ایران آمده و مســافر قطار مشــهد - تهران بود، بامداد دیروز داخل قطار درگذشــت. وی بیان کرد: جسد این زن با توقف قطار به بیمارستان شهرستان خوشاب انتقال یافت و پس از تأیید مرگ به پزشکی قانونی منتقل شــد. مرادی ادامــه داد: تحقیقات درباره علت مرگ این زن ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.