نقاشیهای جراح قلب مشهور در گالری ایوان

Shargh - - هنر -

شــرق:

مجموعــهای از نقاشــیهای پروفسور هرمز مِهمنش در گالــری ایوان به نمایش درمیآید.

گالری ایوان در جدیدترین نمایشــگاه خود، میزبان آثار نقاشــی یکی از مشهورترین جراحان قلب جهان اســت. این نمایشگاه که «سایه خاموشــی» نام دارد، روز جمعه، 22 اردیبهشــت با نمایش بیش از 20 تابلو نقاشی که با تکنیک اکریلیک و ترکیب مواد خلق شدهاند افتتاح میشود. تابلوهای این نمایشــگاه را بهنام کامرانی از میان آثار پرتعداد مهمنش انتخاب کرده اســت. هرمز مهمنش نقاش خودآموختــهای اســت که در کنــار فعالیت علمی ســنگین خود به نقاشــی میپردازد تا احساسات و حرفهــای ناگفته خود را بیان کنــد. برای مهمنش نقاشی شکلی از فعالیت هستیشناسانه است و به همین علت آثار او سرشــار از خاطرات، پرســشها، دلمشــغولیها و خوابهایش هســتند. پروفسور هرمز مهمنش، در ســال 1336 در تهران متولد شد و پس از گذراندن سال اول دبیرستان به آلمان رفت. او موفق به کســب دکترای روانشناســی و ســپس پزشــکی با رتبه اول شد و پس از آن دوره تخصصی جراحــی قلب و عروق را در آلمان و ســپس آمریکا گذراند. مهمنش علاوه بر اینکه چندینسال معاونت کل دپارتمان جراحی قلب و عروق دانشــگاه مونیخ را برعهده داشــت، جوایز و افتخارات متعددی مانند جایــزه بنیاد «فریدریش ابرت» بهعنوان دانشــجوی استثنایی، جایزه ماکس پلانک برای دکترای استثنایی، جایزه ایالت فالــز برای تحقیقات اســتثنایی، جایزه دانشگاه فنی مونیخ برای اختراعات در جراحی قلب و... را دریافت کرده اســت. هرمز مهمنش بهعنوان پیشــگام جراحی رباتیک در دنیا شــناخته میشود و در ســال 2000 اولین عمل کامــل دریچه میترال با سیســتم رباتیک را انجــام داد. مهمنش پس از 39 ســال اقامت و فعالیــت علمی در خارج از کشــور، به ایران بازگشــت تا اندوختههای علمی خود را به جوانان ایرانی منتقل کند. گفتنی اســت گالری ایوان همانند نمایشگاههای گذشته، درصد متعلق به خود از محل فروش این آثار را به یکی از خیریههای معتبر اهدا خواهد کرد. نمایشــگاه «ســایه خاموشی» 22 اردیبهشــت تا پنج خرداد در گالــری ایوان به آدرس الهیه، خیابان مهدیه، خیابان جبهه، کوچه لســانی، بنبست حمید، شــماره 1 برقرار است و علاقهمندان میتوانند هرروز بهجز شــنبهها از ساعت 16 تا 20 از این آثار دیدن کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.