موتور جستوجوگر کتاب

Shargh - - هنر -

شرق :

«موتور جســتوجوگر کتاب bookindex یک جستوجوگر کتاب است که میتوانید بر اساس نام کتاب، ناشــر، نویســنده و مترجم اطلاعات کتاب موردنظرتان را با اســتفاده از آن جســتوجو کنید. کافیســت عبارت bookindexbot@ را در قســمت جستوجوی تلگرامتان جســتوجو کنید تا بتوانید از این موتور اســتفاده کنید. در ایام نمایشــگاه کتاب امســال تا امروز بیش از ۷0 هزار تراکنش اطلاعاتی انجام شده است به این معنی که بیش از ۷0 هزاربار بازدیدکنندگان از این روبات برای جستوجو استفاده کردهانــد که رقمی فوقالعاده اســت. ایــده موتور جســتوجوگر کتاب حدود دو ســال پیش با شروع گسترش روباتهای تلگرامی به فکر دستاندرکاران این موتور خطور کرد و پس از ســاعتها جلســه و کار فشــرده، ورژن اولیه آن اواخر ســال 1394 آماده اســتفاده شــد. در این موتور جســتوجوگر کتاب، اطلاعات تمامــی کتابهایی که تابهحال در ایران به چاپ رســیده موجود اســت و علاقهمندان به کتاب، دانشــجویان، اســتادان و پژوهشــگران میتوانند بر اســاس نام ناشــر، نام مترجم، نام نویســنده، شابک کتــاب و عنوان کتــاب به زبان اصلــی، به اطلاعات کتاب موردنظر خود دسترسی پیدا کنند. اگر بخواهیم مزایای ایــن موتور را بهطور خلاصه نام ببریم، موارد زیر مهمترین شاخصههای این موتور هستند: 1- موجودبــودن اطلاعات چندیــن میلیون کتاب در موتور جستوجوگر 2- ســرعت بســیار بــالا در جســتوجوکردن و پاسخدادن 3- حســاسنبودن ایــن موتــور به غلــط املایی و نگارشهای اشــتباه در هنگام نوشتن نام کتاب مورد جســتوجو. به این معنی که اگر نام کتاب به اشتباه نوشته شود، این جستوجوگر به صورت هوشمندانه کتــاب موردنظر را بهدرســتی مییابــد. لازم به ذکر اســت که این اتفاق بــرای اولینبــار در موتورهای جستوجوگر فارسی انجام شده که کاری بسیار ویژه برای جستوجوگرهای فارسی است. 4- توانایی جســتوجو بــه زبان اصلــی کتاب. اگر بخواهیم بدانیم کتابی به فارسی ترجمه شده است یا خیر و اگر شــده باشد، تحت چه عنوانی به فارسی ترجمه و چاپ شــده است، با جســتوجوي عنوان اصلی کتاب به هر زبانی مانند انگلیســی، فرانسوی، عربــی و... در جســتوجوگر، در صــورت ترجمه و چاپشدن کتاب به فارسی، عنوان کتاب و مشخصات آن را به شما میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.