انتخابات و وعده پرداخت یارانه از سفره مردم

Shargh - - اقتصاد - محمد ابراهیمي کارشناس صنایع پاییندستی نفت

از آغاز اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها بیش از شــش سال میگذرد که حدود چهار سال از این طرح را دولت حســن روحانی اجرا کرد و حدود دو سال آن از ســوي مبدع طرح، عملیاتی شــد. طرحی که قرار بود منجر به تحول بزرگ اقتصادی در کشــور شود، در گام اول گریبــان دولت محمود احمدینژاد را گرفت. آنجا که دولت متبوعش آنقدر در تأمین منابع نقدی یارانهها عاجز شــد که به موجودی نقدي بانکها نزد بانک مرکزی متوســل شد. اما این تمام مشکل نبود و تأخیرهای مکرر دولت در پرداخت یارانهها نشان داد که ایرادی در کار است، ایرادی از جنس کمبود منابع.

با این حال دولت حســن روحانــی که بهخوبی بر کمبود منابع نقدی -عدم کفایت «خالص» درآمدهای ناشــی از افزایش قیمــت حاملهای انــرژی- براي پرداخــت یارانهها و تبعات منفی گســترش این مدل از یارانه مشــرف بود، تلاش کرد با تبیین جایگاه یارانه نقــدی در برنامههایش اقداماتی انجــام دهد تا روح قانون هدفمندی را که احتمالا ناظر به حمایت از اقشار کمدرآمد بود، به جمعیت یارانهبگیر القا کند. اما این تلاش دولت ناکام ماند و حتی سیاستهای تشویقی و تنبیهی در نظر گرفتهشده نیز مؤثر نیفتاد و در مرحله اول بیش از 70 میلیون ایرانی متقاضی دریافت یارانه نقدی شــدند و پس از آن نیز هفت میلیون نفر دیگر به جمــع متقاضیان اضافه شــدند تا دولت حســن روحانی بمانــد و 77 میلیون یارانهبگیر.میراث دولت دهم برای دولت یازدهم به ادعای وزرای کابینه حسن روحانی چیزی نبود بهجز مصیبت عظما و عذاب الیم. این دولت کــه با توجه به فضــای مطالبهگر جامعه درخصوص یارانه نقدی راهی بهجز پرداخت این مدل از یارانه نداشت، با مشقت بسیار منابع یارانه نقدی را تأمین کرد تا خللی به این خواســت عمومی جامعه وارد نشود. اما حکایت انتخابات و برنامههای برخی از نامزدها غمانگیزتر از شنیدن دغدغههای دولت دهم و یازدهم بود. با فرارسیدن دوره تبلیغات دوازدهمین دوره انتخابات ریاســتجمهوری «برخی» از نامزدها که از عطش اغلب ایرانیان برای دریافت پول نقد -چه در قالب یارانه نقدی و چه تحت سایر عناوین- مطلع بودنــد، تمام توان خود را برای تحریک مجدد این نیاز مردم به کار بستند و با وعدههایی که به اذعان اغلب کارشناســان غیرمنطقی بهنظر میرسد، سعی کردند فقــدان برنامه عملیاتی خود برای اداره کشــور را به سوی مطالبه یارانه بیشتر از دولت منحرف کنند.

تحقق وعــده برقــراری عدالــت اجتماعی، رفع تبعیض و اختلاف طبقاتی و برخی شعائر عامهپسند دیگــر در میان این دســته از نامزدها نــه از راه جذب ســرمایه و ســایر روشهای عقلایی، کــه از راه توزیع یارانه نقدیای میگــذرد که بخش عمدهای از آن در منابع نفت و گاز کشــور نهفته اســت. جایی که بنا بر آمار موجود؛ در سال 1395 ماهانه مبلغ سههزارو 400 میلیارد تومان بابت این امر پرداخت شــده که شرکت ملی پالایــش و پخــش بهتنهایی 66 درصــد منابع نقدی یارانهها را از محل فروش انواع بنزین، نفتگاز، نفتکوره، نفتســفید، گاز مایع و انواع سوختهای هوایی تأمین کرد و شرکت ملی گاز ایران نیز 28 درصد دیگــر از منابــع موردنیاز دولــت را از محل بهای گاز طبیعی خانگی، تجــاری و صنعتی و CNG پرداخت کرد. نگاهی گذرا به ســهم 94درصــدی وزارت نفت در تأمین منابع یارانههای نقدی خانوارها و معضلات پیشروی دولت قبلی و دولت مســتقر نشان میدهد کــه تاکنون صنعت نفــت و گاز مهمترین منبع تأمین یارانــه نقدی بوده بنابراین در صــورت اینکه هر کدام از نامزدهــا مدعــی پرداخت یارانه بیشــتر تحت هر عنوان نظیر افزایش سهبرابری یارانه دهکهای پایین، پرداخــت 250 هزار تومان حق بیکاری )حق کارانه( و اعانههایی از این دســت هســتند، بایــد تجدیدنظر اساســی در قیمت حاملهای انرژی داشــته باشــند چراکه عایدی فعلی فــروش فراوردههای نفتی و گاز -بهجز سهم مالیات و سایر عوارض قانونی- کفاف این حاتمبخشیها را نمیدهد. همین عدم کفایت درآمد دولت و منابع آن موضوعی است که مغفول مانده و برنامه روشــنی برای آن ارائه نمیشود اما کیست که نداند ایجاد هر تعهدی مســتلزم پیشبینی منابع آن است. چهبسا در صورت پیروزی هر یک از دیدگاههای حامی توزیع یارانه نقدی شاهد افزایش یکباره قیمت حاملهای انرژی به اندازهای باشــیم که کســری تراز هدفمندی از بابت تعهدات انتخاباتی را جبران کند.

بههر حال آنچه واضح است اینکه؛ مدل امروزی پرداخت یارانه بــا درآمدهای فعلی دولت نمیتواند مســتمر باشــد و نامزدهای معتقد بــه توزیع نقدی پول یا باید قید عمل بــه وعدههای انتخاباتی خود را بزنند یا منابعی برای پرداخت یارانههای بیشتر بیابند که افزایــش قیمت حاملهای انرژی نظیر قیمت گاز، بنزین، نفتگاز و... یکــی از محتملترین انتخابهای مدنظر ایشان خواهد بود. بدیهی است افزایش قیمت حاملهای انرژی بهطور مستقیم اثر خود را بر قیمت در بخشهای تولیدی و خدماتی خواهد گذاشت و در کنار تزریق پول به اقتصاد کشور منجر به افزایش سطح عمومی قیمتها میشود و طبعا اقشار کمدرآمد که ظاهرا مخاطب این وعدههای وسوسهبرانگیز هستند، بیشترین تأثیر را از بالارفتن هزینهها میپذیرند و منابع یارانه نقدی از سفرهشان پرداخت میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.