یادمان نرود

Shargh - - اقتصاد - محمدرضا عبدالرحیمی*

صنعت هواپیمایی کشــور هزینههای زیادی برای مشارکت در اجرائیشدن سیاستهای استقلالخواهی و نفی نظام ســلطه در سیوچند سال گذشته متحمل شــده بود. بار ســنگین اســتمرار عملیات حملونقل هوایــی با رعایــت الزامات و اســتانداردهای ایمنی و امنیت در کشــور، بــر دوش متخصصان، تکنســینها و خلبانان ماهر و توانمند کشــور بوده اســت. یقینا در صورت فراخی میدان فعالیت، اســتعدادها شــکوفا میشــوند و در احیا و ســاخت صنعت هوایی کشور نقشآفرینی میکنند و حتی در سطح جهانی نیز برای بهبود و توســعه ابعاد مختلف هواپیمایی کشــوری مشارکت خواهند کرد. شهروندانی که در صدر همگان شرایط و کاستیها را متحمل شدهاند، بیتردید شایسته بهترینها هســتند و درحالیکه در همــه اطراف دنیا قدرت سخت و سلطهگری جای خود را به قدرت نرم داده بود، در کشــور ما نیز صنعت هوانوردی و اهالی آن بــه امید تدبیر در انتظار نشســته بودنــد و نیازمند نگاهــی نو بــرای احیای خود و ایفــای نقش مؤثر در شکوفایی همهجانبه کشــور و تقویت قدرت نرم ملی از طریــق تقویت صنعت هوانــوردی بودند. توجه به مباحث توسعهای این صنعت با ابتنای صرف به سهم کمی حملونقل هوایی از میزان کل حملونقل بدون توجه به ارزش افزودههای کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این صنعت، جفای بزرگی به توسعه ملی بود که بهدرســتی از سوی دکتر روحانی درک شد، هنوز در نیمه راه هســتیم و با استمرار گفتمان تدبیر و امید این راه را تا جایگاه شایســته ایران و ایرانیان ادامه خواهیم داد. حملونقل هوایی کشــورها با کمکردن فاصلهها، شــهروندان، فرهنگها، شرکتها، ایدهها، نوآوریها و فرصتهــا را به هم وصل میکند و موجبات نزدیکی، شــناخت و تعامل بیشــتر را فراهم میکند. دسترسی و ارتبــاط ســریع امروز در کنــار اســتعدادها، فضای کســبوکار مطلوب و کیفیت زندگی از عناصر اصلی جذابیــت اقتصادی و جزء حیاتــی صنایع مدرن برای جابهجایی سریع کالاهای ارزشــمند، ایجاد و نفوذ در بازارهای جهانی و حمایت از ورود و جذب سرمایههای خارجی محسوب میشود. توجه دولت تدبیر و امید به توسعه صنعت هوانوردی کشور منبعث از عقلانیت و درک صحیح و کلان از نظام توسعه جهانی است؛ این راه استمرار میطلبد.

*کارشناس ارشد صنعت هوایی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.