مکرون؛ جوانترین مستأجر الیزه

Shargh - - روزنامه -

ســحر طلوعي:

نه چپ، نه راســت. هم چپ، هم راســت. میانهرو و مســتقل و بهدور از هرگونه تندروی. دارای سابقه سوسیالیستی، اما علاقهمند به بازار آزاد. ثابتقدم در زندگی خصوصی؛ آنقدر که سالها پای استادی که بیش از 20 ســال از خودش بزرگتر اســت، صبر کند تا با او ازدواج کند. اینها مشخصات عام و دمدستی امانوئل مکرون، رئیسجمهور منتخب فرانســه اســت؛ 39 ساله و تا اینجا، جوانترین مســتأجر الیزه. تا پیش از رسوایی فیون، شانســی برای پیروزی در انتخابات ریاستجمهوری نداشت؛ از فرط جوانی و گمنامی، اما بخت یارش بود که مهمترین نامزد دستراســتیهای میانهرو گرفتار اتهام اختلاس و فســاد مالی شد. بخت بزرگترش این بود که سوسیالیستها با اولاند صاحب کارنامه درخشانی نشدند و از بنوا آمون هم کاری برنیامد. امانوئل مکرون با این مشخصات و با راهاندازی جنبش حرکت، پیروز دور اول شد و در کنار مارین لوپن افراطی به دور دوم راه پیدا کرد. جنبش حرکت کمکم نام خود را ســر زبانها انداخت و با جذب جوانان فرانســوی برای پیروزی نهایی گام برداشت. مکرون برای شکست لوپن کار سختی پیشرو نداشت. فرانسویها از تندروی و افراطیگری دل خوشی ندارند. مکرون راحتتر از دور اول پیروز شد و در نهایت به الیزه رسید. حالا یکسو مکرون ایستاده و سوی دیگر جامعهای جوان با نرخ بیکاری بیش از 9درصد و کشوری که اعتبارات اروپایی خود را از دست داده است.

عکس: رویترز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.