تقویت اتحادیه با انتخاب مکرون

Shargh - - روزنامه -

شادی و خوشحالی هواداران مکرون در خیابانهای پاریس سوژه عکس یــک روزنامه یواسایتودی آمریکاســت. طرفداران امانوئل مکــرون بعد از پیــروزی نهایی ایــن نامــزد در دور دوم رقابتهای ریاستجمهوری فرانسه پیرامون موزه لوور در پاریس دور هم جمع شــدهاند و جشــن گرفتهاند. یواسایتودی در تیتر یک نوشته آنها با انتخاب مکرون درواقع اتحادیه اروپا را تقویت کردهاند. رئیسجمهور منتخب فرانســه برخلاف رقیب خود، مارین لوپــن، حامی اتحادیه اروپاســت البته با اصلاحات و تغییر قوانین. مکرون پیش از ورود به الیزه گفته بــود ما در اتحادیه اروپا میمانیم؛ اما به شــرطی که این اتحادیه هــم اصلاحاتی انجام دهد. خانم لوپن وعــده داده بود در صورت پیروزی فرانسه را از اتحادیه خارج کند. یواسایتودی نوشته مکرون میانهرو و مســتقل کمتر شــعارهای پوپولیســتی سر داده و بهاینترتیب توانسته رقیب راست افراطی خود را از میدان به در کند. او با 39 سال سن، جوانترین رئیسجمهور فرانسه خواهد بود. او در ســخنرانی شب پیروزی گفته: امشــب اروپا و همه جهان به ما نگاه میکنند. آنها از ما انتظار دارند از روح روشــنفکریمان دفاع کنیم. یواسایتودی در مطلبی دیگر ادعا میکند ترامپ برای پیشبردن اهداف و برنامههای خود کمپینها و گروههای تبلیغاتی گستردهاي تدارک دیده است. این رئیسجمهور ایالات متحده چیزی حدود یکونیم میلیون دلار برای ساخت برنامههای تلویزیونی جدید و انواع کمپینهای هواداری خرج کرده تا آن چیزهایی را که رسانههای مخالفش انتشار میدهند، خنثی کند.

گزارش یواسایتودی درباره تلاشهای تبلیغاتی ترامپ خواندنی است.

نکته:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.