حزب کارگر برای ساخت مسکن وعده داد

Shargh - - روزنامه -

حزب کارگر بریتانیا تازهترین رقابت سیاســی را به حزب رقیب واگذار کرده اســت، اما روزنامه گاردین از تلاش این حزب برای پیروزی در انتخابات روز هشــتم ژوئن خبــر میدهد. گاردین در تیتــر یک از قــول کارگرها ادعا میکند این حــزب با بهبود روند ســاخت مســکن و تلاش در این زمینه میخواهد امیدواری را بــه هواداران کارگرها و جامعه بریتانیایــی بازگرداند. در عکس یک روزنامــه گاردین آقای جرمی کوربین، رهبــر حزب کارگر را میان هواداران خود در ســالن شــهرداری لیمینگتون میبینیم. شهردار این منطقه یکی از وابستگان سیاسی حزب کارگر است. آقای کوربین در جمع هواداران خود گفته نشانههای شکست و افسردگی در میان اعضای حزب کارگر دیده نمیشود. برای این حزب دنیا به آخر نرسیده اســت. ما قول میدهیم در پنج سال آینده از طریق کرسیهایی که در شــهرداریها کسب کردهایم، ساختمانســازی را در دســتور کار قرار داده و چیزی حدود یک میلیون خانه تحویل شهروندان بدهیم. گاردین در گزارش خود نوشــته رقیب حزب کارگــر، یعنی محافظهکاران بریتانیــا با وعده کاهش هزینههای انــرژی قصد دارند برنده انتخابات آینده این کشــور باشــند. احزاب بریتانیــا در انتخاباتی زودهنگام در ماه ژوئن برای تشــکیل دولت و روشــنکردن تکلیف برگزیت با هم رقابت خواهند کرد. گاردین در مطلبی دیگر ادعا میکند برخلاف تحقیقات پیشین، مصرف لبنیات حتی به صورت پرچرب ریسک ابتلا به بیماریهای قلبی و سکته را افزایش نمیدهد.

مسائل داخلی بریتانیا سوژه صفحه یک روزنامه گاردین است.

نکته:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.