اینجا آگوستا؛ زیر آب

Shargh - - روزنامه -

پیــش از اینکــه رودخانــه وایــت در آگوســتا، شــمالغرب آرکانــزاس در آمریکا، طغیــان کند و چنین وضعیتی رخ دهــد، بــا هشــدارهای اداره هواشناســی کیسههای شنی در حریم این رود مستقر شد، بسیاری از ساکنان خانههایشــان را ترک کردنــد و برای مواجهه با سیلاب و آبگرفتگی آماده شــدند، اما رودخانه وایت پشــت سد کیسههای شــنی نماند و راهش را به داخل خانههای مردم آگوستا باز کرد. حالا آگوستا بیشتر شبیه به یک دریاچه عظیم شده است؛ دریاچهای که انبوه خانهها و زمینهای کشاورزی مردم را در خود جای داده است.

عکس: آسوشیتدپرس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.