روز پیروزی در میدان کاخ

Shargh - - روزنامه -

ســربازان گارد افتخار ارتش روسیه به خیابانهای ســنتپترزبورگ آمدهاند تا روز پیــروزی را جشــن بگیرند. 72 ســال پیش ارتــش روســیه در تاریخ هفتم مــاه می از جنــگ جهانی دوم پیروز و ســربلند بیرون آمد و در میدان دورتسوایا )کاخ( در ســنتپترزبورگ جشــن گرفــت. این گارد هر ســال در روز هفتم ماه می به احترام کشــتهها و بازماندههــای جنگ، رژه روز پیروزی را برگــزار میکنــد. بــرای باشــکوه جلــوهدادن رژه روز پیــروزی، تانکها و دیگــر ادوات جنگی روســی نیز در میدان کاخ ســنتپترزبورگ مســتقر میشوند.

عکس: آسوشیتدپرس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.