اسرائیل در مرز لبنان دیوار میکشد

Shargh - - روزنامه -

صفحه یک روزنامه الشرقالاوسط با خبری از سوریه آغاز میشود. در تیتر یک آمده واشــنگتن طرح مناطق امن در ســوریه را بررســی میکند. گرچه پیــش از این خبر آمده بود آمریکا از توافق ســوریه با ترکیه، روسیه و ایران برای تشکیل چهار منطقه امن در سراسر سوریه حمایت کرده است، اما الشرقالاوسط خبر میدهد این کشور جزئیات این طرح را بررسی میکند. در گزارش این روزنامه میخوانیم همچنین قرار است نشست دیگری درباره مسائل سوریه در ژنو تشکیل شود. به نظر میرسد خارجکردن مخالفان از دمشق یکی از محورهای اصلی این نشست باشد که بهزودی در ژنو برگزار خواهد شد. این روزنامه در عکس یک مادر و دختری ســوری را در حومه دمشق پایتخت سوریه به تصویر کشیده است. اردوگاههایی برای سکونت این شهروندان در ضاحیه دمشق ساخته شده است. الشرقالاوسط در مطلبی دیگر به موضوع انتخابات فرانســه و چالشهای پیشروی مکرون پرداخته اســت. این روزنامه مدعی است بیکاری، تروریســم و اتحادیه اروپا چالشهای پیشروی مکرون، رئیسجمهور تازهکار این کشور، خواهد بود. مکرون پیش از ورود به الیزه درباره کاهش نرخ بیکاری و همچنین ســازوکار همکاری با اتحادیه اروپا وعدههایی داده بود. الشرقالاوســط خبر داده رژیم اسرائیل تصمیم گرفته در مرزهای مشترک خود با لبنان دیوار مرزی بکشد. آنها برای جلوگیری از ورود اسلحه به سرزمینهای اشغالی دست به چنین کاری میزنند.

مورد خاصی در صفحه یک الشرقالاوسط به چشم نمیخورد.

نکته:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.