سوریه نیروهای سازمان ملل را نمیپذیرد

Shargh - - روزنامه -

در مناطق امن تعیینشــده در سوریه تنها نیروهای روسی اجازه حضــور دارند. با این حســاب نیروهای حافظ صلح ســازمان ملل نمیتوانند در این مناطق مســتقر شوند. روزنامه نشنالنیوز در تیتر یک به این موضوع اشــاره کرده و نوشــته دولت اســد در نشست آســتانه با روســیه، ترکیه و ایران به توافقی دســت پیدا کرد که در سراسر این کشور چهار منطقه را بهعنوان منطقه امن نشانهگذاری کند تا میــزان درگیری و تلفــات کاهش یابد. طبــق روال معمول نیروهای حافظ صلح ســازمان ملل در مناطق امن حاضر میشوند تــا این وظایــف را بر عهده بگیرند؛ اما ســوریه معتقد اســت تنها نیروهای روسی اجازه دارند حافظ صلح در این مناطق باشند. آنها برنامه حضور حافظان صلح ســازمان ملل را از دســتور کار خارج کردهاند. نشــنالنیوز در عکس یک یکی از شهروندان اماراتی را به تصویر کشــیده که با هنر خود توریســتهای زیادی برای روستای محل زندگیاش جذب کرده اســت. آقای عامــر عید احمد، بافنده زیراندازهای ســنتی در حومه ابوظبی است. نشنالنیوز در گزارشی در مرکز صفحه به حضور امانوئل مکرون در کاخ الیزه اشــاره میکند و خبر میدهد ماه عســل او تمام شده است. مکرون 39ساله بهعنوان جوانترین رئیسجمهور فرانسه تا امروز، باید به آنچه وعده داده عمل کند. او چالشهای سختی پیشِرو دارد. او باید پاسخگوی جامعه همیشه پرسشگر فرانسه باشد.

خبرهای مهم خاورمیانه در صفحه یک روزنامه نشنالنیوز امارات بازتاب دارد.

نکته:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.