هبه قالر حیمبتااللهح فافبظیه اعلاک ممعرادونانش

ممکن است قالیباف بعد از این انتخابات، برود خلبان ایرفرانس )هواپیمایی دولتی فرانسه( بشود

Shargh - - جامعه -

معصومه اصغری:

«هفته قبل گفتم که شــهردار در راستای محرومیتزدایی از مدیران خود تســهیلات بانکی 3۵۰ میلیون تومانی به معاونانش داده که دوســتان ناراحت شدند، حالا حرفم را اصلاح میکنم و میگویم این پول هبه بوده اســت، چون تسهیلات را با ســود چهار درصد برمیگردانند؛ اما این پول برنمیگــردد. از نظر من اینها همه مثل همان حقوقهای نجومی اســت که مصوبه داشــتند و نسبت به آن معترض شدند. حتی اگر مصوبه هم باشد، باز هم معنی نمیدهد که یک معاون شهردار 3۵۰ میلیون تومان کمک مسکن بگیرد». این بخشی از شفافسازیهای رحمتالله حافظی، عضو اصولگرای شورای شهر تهران است که روز گذشته در نشست خبری خود در مطب محل کارش اعلام کرد.

او همچنین در این نشســت خبــری درباره آینده سیاســی قالیباف بعد از انتخابات ریاستجمهوری و شهرداری تهران و در پاسخ به اینکه به نظر شما احتمالا او به چه کاری مشــغول میشــود هم گفت: «نمیدانم، این مسئله خودشان است، ممکن است برود خلبان ایرفرانس )شرکت هواپیمایی دولتی فرانســه( شود. مگر یک بار نرفت که رفتند او را برگرداندند تا آبروریزی نشود. درعینحال فکر کنم به نظر نمیرســد با این شرایط فرد انتخابی شورای شهر بعدی باشد».

اما این تنها حرفهای او در این نشســت نبود، بخش دیگری از حرفهای این اصولگرای جســور به این شرح اســت: «احمدینژاد 3۲۰ میلیارد تومان هزینه فاقد سند داشت، هزینه فاقد سند قالیباف در ۱۲ سال چقدر خواهد بود»، «الان ســال ۹۶ است و صورتهای مالی ۹۱ هنوز نیامده و ما عملا نمیدانیم در شــهرداری در پنج سال گذشــته از نظر مالی چه گذشته است»، «پرداخت یكمیلیــاردو ۹8۰ میلیون تومان بدون مجوز با عنــوان هزینههای رفاهی به پرســنل و مدیران شــرکت بهرهبرداری مترو در ســال ۹۲»، «شهردار بودجه مصوب را میگذارد توی کشــوی میزش و هر کاری دلش میخواهد میکند، بعــد یک ماه مانده به پایان ســال در قالب اصلاحیه بودجــه این تغییرات را اعمال میکند، مقصر اصلی هم شوراست». حافظی هرکدام از این موضوعات را با جزئیات در این نشست خبری توضیح داد.

این عضو دوره چهارم شــورای شــهر تهران که تمایلی به حضور در دوره جدیــد ندارد و این روزها فعالتر از اعضای دیگر اســت، وقتی مهدی چمران جلســات علنی شــورا را برای انتخابات تعطیل کرد و اجازه برگزاری نشست خبــری در شــورا را به او نــداد، خبرنــگاران را به مطب خود دعــوت کرد تا حرفهایــش را به مردم بگویــد. رحمتالله حافظی میگویــد اقدام رئیس شورای شهر تهران در تعطیلی جلسات علنی شورا بهجز هفته آخر که در ایام تبلیغات انتخاباتی معمول است، غیرقانونی و تخلف محرز رئیس شوراست. او در بیانی صریح گفت: هفته گذشته، قبل از صحن علنیِ سهشنبه، مکاتبهای از طرف رئیس شــورا آمد که بنا به درخواست تعدادی از اعضای شورا جلسه سهشــنبه لغو میشود تا دوســتان بتوانند در نمایشگاه کتاب شرکت کنند. به این بهانه جلسه را تعطیل کردند؛ اما بروید ببینید چند نفر در افتتاحیه بودند. نمیخواهم بدبین باشــم؛ ولی حدس میزنم جلسات علنی هفته گذشته و این هفته را تعطیل کردند تا تعرضی حداقل به مدیریت شــهری نشود و این مدیریت شــورا خارج از چارچوبهای قانونی نشان از خودکامگی دارد، کسی که ۱۲ سال در یک جایگاه بماند میتواند فسادزا و فسادآور شود.

او در پاسخ به این سؤال خبرنگاران که چطور از این مسائل باخبرید و سکته نمیکنید، گفت: باید بگویید چطور تا بــه حال زنده ماندهای، این را بدانید که واقعا جهل نعمت بزرگی است.

او در تشــریح موارد مهم دیگری از حسابرســیها، گفــت: ثبت خلاف و غلط اســامی برخی اشخاص حقوقی در سرفصل حسابها و اسناد پرداختی غیرتجاری در طبقهبندی پرسنل، انتقال برخی وجوه شهرداری بهطور موقت به حسابهای بانکی نامشخص برخلاف مقررات، پرداخت یكمیلیاردو ۹8۰ میلیون تومان بــدون مجوز با عنوان هزینههای رفاهی به پرســنل و مدیران شــرکت بهرهبرداری مترو در سال ۹۲، ســرمایهگذاری شرکت سرمایهگذاری شهر در تأسیس یک شرکت خارجی درحالیکه صاحبان سرمایه آن اشخاص دیگر هستند و اینکه تعداد اوراق سهام مشاهدهشده آن شرکت در شرکتهای ســرمایهپذیر با تعداد مندرج با صورتهای مالی مغایرت دارد، از موارد قابل پیگیری است که در شورای بعدی میتواند دنبال شود.

او میگوید در این چندســال و بعــد از اطلاع از عمق تخلفات، موارد را به ارگانهای نظارتی مختلف از جمله سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی دفتر مقام معظم رهبری ارســال کرده و میگوید: در تحقیقوتفحص از شهرداری هم یکسال بیشتر است که داریم کار میکنیم. اگر مجلس حتی یک مجلس اصولگرا هم میبــود، برای صیانت از آبرو باید ایــن تحقیقوتفحص را کلید میزد و بعد میگفت چیزی نبوده اســت، ولی میبینید که بهراحتی مجلس هم مدیریت میشود.

او در پاسخ به این سؤال که احمدینژاد 3۲۰ میلیارد تومان هزینه فاقد سند داشت، هزینه فاقد ســند قالیباف در ۱۲ سال چقدر خواهد بود، گفت: تجربه چیز خوبی اســت. آقایان از تجربه اتفاقی که بــرای احمدینژاد و هزینههای فاقدش در شــهرداری رخ داد درس گرفتند تا گرفتار این فضا نشــوند. وقتی شــهردار یکسوم بودجه ســال ۹3 را میبرد و در جای دیگری خرج میکند و بعد شــورا از شهردار تشکر میکند، تخلف از هر دو طرف است. حالا آقایان در روزهای آخر ســال اصلاحیه میآورند و همه کارشان را قانونی میکنند و در این شرایط دیگر نهاد نظارتی چهچیزی میتواند بگوید؟ با این شرایط دیگر هزینه فاقد سندی نمیماند.

این عضو شــورای شهر تهران در پاســخ به این سؤال که چرا در این چهار سال و سالهای قبل اعضای شورا گذاشتند شهردار اینگونه بتازد؟ چرا سؤال از شهردار یا استیضاح موفق نبود؟ گفت: عدهای را با این روش که اگر این کار را نکنید اصولگرایی یا شورا آسیب میبیند یا قالیباف نماد اصولگرایی است و آسیب میبیند، کنار زدند. )البته من اصلا قبول ندارم قالیباف نماد اصولگرایی است و اصلا میگویم اصولگرا نیست(. عدهای دیگر را هم با روشهای دیگر. کســانی که میمانند و صادقانه کار میکنند به اندازه انگشتان یک دست هم نمیشــوند. در موارد مهم و حســاس که منافع مــردم در میان بود، بین پنج تا هفت نفر بیشتر نمیشــدیم. آقایان حکیمیپور، سرخو، حقانی، انصاری و مسجدجامعی بودهاند که جدی و منصفانه و همیشه پای کار بودند.

او در ادامــه بــا لحنی کنایــهدار گفت که بایــد از شــهردار و معاونانش عذرخواهی کند و گفت: هفته قبل گفتم که شهردار در راستای محرومیتزدایی از مدیران خود تســهیلات بانکی 3۵۰ میلیونتومانــی به معاونانش داده که دوســتان ناراحت شدند، حالا حرفم را اصلاح میکنم و میگویم این پول هبه بوده اســت، چون تسهیلات را با ســود چهار درصد برمیگردانند، اما این پول برنمیگــردد. از نظر من اینها همه مثل همان حقوقهای نجومی اســت که مصوبه داشــتند و نسبت به آن معترض شدند. حتی اگر مصوبه هم باشد، باز هم معنی نمیدهد که یک معاون شــهردار 3۵۰ میلیون تومان کمکمسکن بگیرد.حافظی در پاسخ به این سؤال که چرا شما از سال دوم بهبعد که متوجه این تفاوتها شــدید، به آقای مسجدجامعی رأی ندادید؟ تصریح کرد: از سال ســوم و چهارم رأی سفید داشتم؛ سال اول با اعتماد قلبی که آقایان اصولگرا و صالح هســتند رأی دادم و ســال دوم با همان ابزار تزویر کســی از خارج از مجموعه شــورا که روی جریان اصولگرایی نفوذ و اشراف دارد، با من تماس گرفت و گفت اگر رأی ندهید اصولگرایی آسیب میبیند و حتی گفتند شما رأی بده، ما بعد از سه ماه هماهنگ میکنیم تا قالیباف را استیضاح و حذف کنید. من هم با این تفاسیر قبول کردم.

حافظــی نگفت این فرد چه کســی بوده و گفــت روزی در این باره حرف میزنم و افزود: از ســال ســوم بهبعد رأی من تأثیری نداشت. درعینحال من برای مســجدجامعی هم احترام زیادی قائل هســتم و دوستشــان دارم، اما معتقدم او میتوانســت بهعنوان یک سرلیست تحول بیشتری ایجاد کند، اما اینگونه نبود.

این عضو اصولگرای شــورای شــهر تهران در باره اینکه آیا ممکن اســت قالیباف هم همانند کرباسچی روزی محاکمه شود، گفت: این موضوع قدرت نفوذ و اعمال نظر جناحهای سیاســی را نشــان میدهد. یک جناح سیاسی میتوانــد اگر بخواهد با یکســری تخلفات بهراحتی شــهردار را پای دادگاه بکشاند. الان تخلفات قالیباف بســیار بیشتر از تخلفات کرباسچی است، ولی کســی این کار را نمیکند. عدم شــفافیت در شــورا موج میزند؛ مثلا معاون شــهردار رقم این بدهیهای شهرداری تهران را حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد، اما یک هفته بعد به صورت غیررسمی آن را رد کرد و گفت مناطق شهرداری برای اینکه پول بیشتری بگیرند، رقم را بالاتر گفتهاند و این رقم دقیق نیست.

او در باره اینکه چقدر حضور برخی از معاونان قالیباف در سمتهای جدید نظیر معاونت منابع انسانی و معاونت اجتماعی برای جمعوجورکردن امورات قبلی و انتخاباتی بوده اســت؟ تصریح کرد: این اقدامات کاملا بازی شــطرنج انتخاباتی است. جابهجایی معاونت خدمات شهری به معاونت اجتماعی در این مورد به اندازه کافی تعجببرانگیز بود. فردی که هیچ تخصصی نداشت، در معاونت فرهنگی و اجتماعی قرار گرفت و خوب اســت بدانید منابعی که به معاونت فرهنگی شهرداری تهران میرود، به هزینه قطعی منظور میشود و ســند نمیخواهد. حالا این فرد که نزدیکترین فرد به قالیباف است و سبقه فرهنگی ندارد، در این معاونت قرار میگیرد.

به گزارش «شــرق»، برداشــت حافظی این اســت که قالیباف کنارهگیری میکند و در توضیح این حرف میگوید: او در مناظره دوم در پاســخ به سؤال جایگاه آموزش عالی به جای جواب وارد فضای تخریبی درباره دختر یک وزیر شــد، این اقدام نشــان داد که اگر قرار بر رئیسجمهورشدن او بود، باید به این ســؤال کلیدی جواب میداد اما نداد و رفت به ســمت موضوعی بیارزش و این نشــان میدهد او برای ریاســتجمهوری نیامده و هدفش تخریب است. البته خوب اســت کــه بماند و ببینیم تعداد رأی او چقدر اســت و برآورد من این اســت که بیشتر از 3.۵ تا چهار میلیون رأی بیاورد. حافظی میگوید اتفاقا پرســنل شــهرداری در بین رأیدهندگان به قالیباف نیســتند چراکه به شدت معترضاند و بعد از رفتن قالیباف از شهرداری عمق تخلفات روشن میشود چراکه تخلفات تحت فشــار مهار شده است و زمانی که او برود، بدنه ناراضی آنها را بیرون میریزد. او در عین حال به درخواستش برای نطق پیش از دستور و عدم موافقت با آن اشاره کرد و گفت: از یک ماه قبل درخواست وقت کردم برای نطق پیش از دستور که آقایان اعلام کردند شش نفر قبل از شما هستند و فرصت ندادند و خلاصه منتفی شــد. روز یکشــنبه مقدماتی فراهم شــد تا مروری بر عملکرد یکی از نامزدهای ریاســتجمهوری که مدیریتی ۱۲ســاله دارد، داشــته باشم و میخواستم در ســالن کنفرانس شورا نشستی بگذارم و درخواست مکتوب به آقای چمران دادم اما مخالفت کردند. البته دلیل ایشان این بود که شائبه انتخاباتیبودن صحبتها پیش میآید اما مسئله اینجاست که من کاندیداي شوراها نیستم.

حافظی در ادامه موارد مهم قابل پیگیری در حسابرســیها را مورد اشاره قــرار داد و گفت: عــدم یکپارچگی بانک اطلاعات املاک و عدم ســاماندهی وضعیت امــلاک و عدم تهیه صورت جامع و طبقهبندیشــده از صورت ریز اسناد مالکیت داراییهای اختصاصی و عمومی از جمله این موارد مهم است. ضمــن اینکه در موارد زیادی طبق گزارش حســابرس برخی از زمینهایی که متــراژ بالاتر از هزار متر دارند و تحویل مناطق میشــود، ثبت نمیکنند. طبق قانون بــرای هر تغییر کاربری بــالای هزار متر باید 7۰ درصــد را در مالکیت شــهرداری درآورند اما حسابرس در ســالهای گذشته در همه حسابرسیها مــوارد متعدد زمینهایی را اعلام کرده که اصلا ســند نخورده یا اصلا ســند ندارند. دلیلش این اســت که بخش عمدهای از منابع مالی شــهرداری برای پرداخــت به پیمانکار یا بدهیهای دیگر داده میشــود، بدون اینکه این ملک به نام شــهرداری باشد یا مستقیم از طریق شــرکتهایی مثل جهان جابهجا میکنند. بحث ما درباره اینکه این اموال و املاک شناسنامه داشته باشند، برای همین بوده است. این موارد در مناطق ‪۲ ۱،‬ و3 و به خصوص منطقه ۲۲ بسیار زیاد اســت. قانون این 7۰ درصد از ملک بالای هزار متر را برای شــهرداری در نظر گرفته تا صرف فضاهای خدماتی شود اما شهرداری به جای این کار آن را به پیمانکار میدهد، پیمانکار هم که فضای خدماتی نمیســازد، آن را صرف امور دیگری میکند و اینگونه اســت که یکباره با منطقه بیستودویی مواجه میشوید که دنیایی از آپارتمان بدون سرانه خدماتی است.

او موارد دیگری که در حسابرســیها آمده را عدم ثبت برخی از داراییها مربوط به واحدهای تجاری و مسکونی و مشارکتی در حسابهای شهرداری، هزینهکرد برخــی از پروژهها مازاد بر اعتبارات مصــوب، عدم ثبت ۵۰ درصد تخفیف عوارض ساخت و تراکم در بافتهای فرسوده در برخی مناطق اعلام کرد و گفت: عدم تعیین تکلیف تجهیزات و ماشــینآلات سنگین تحویل داده شــده به پیمانکاران حین اجرای برخی پروژهها بــا وجود خاتمه آن پروژه که در هر شــرکت و سازمان مجزا رخ داده است، عقد قرارداد پیمانکاری با مبلغ مازاد بر ۱۰ برابر نصاب معاملات بزرگ و عقد قرارداد با اشخاص حقوقی فاقد صورتهای مالی حسابرسیشــده از دیگر موارد این تخلفات حلنشده است. این عضو شــورای شــهر تهران تصریح کرد: وجود ضعف شدید سیستمهای کنترلی و نظارتی بر عملکرد شــرکت ســاختمان و مسکن «جهان» و شرکت «دیــدار ایرانیان» که ما هیــچ اطلاعی از این مجموعه نداریــم، عدم ثبت یه فقره حســاب ســپرده با گردش بدهکار 3۹۲ میلیارد تومان و بستانکار 387 میلیارد تومان در دفاتر ســازمان بوســتانها و فضای سبز تهران، واگذاری یک قطعه زمین به متراژ ۱۲هزار و ۶۰۰ مترمربع از سوی شرکت نوسازی عباسآباد برخلاف موافقتنامه به بانک انصار باز هم از موارد قابل پیگیری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.