ربنای شجريان ثبت ملی شد

Shargh - - جامعه -

صدرا محقــق:

ربنای اســتاد محمدرضا شــجریان در فهرست آثار معنوی )ناملموس( ایران با شماره ۱3۹۶ به ثبت ملی رســید. عصر روز سهشنبه ۱۹ اردیبهشت در نشســتی که با حضور همایون شــجریان و سهراب پورناظری در محل دفتر رئیس سازمان میراث فرهنگی برگزار شــد، زهرا احمدیپور رئیس این ســازمان لوح ثبت ملی دعای مشــهور بــه «ربنا» با اجرای اســتاد محمدرضا شــجریان را به همایون شجریان فرزند این هنرمند اهدا کرد. وی در این برنامه گفت: «در آســتانه ماه مبارک رمضان ربنای استاد محمدرضا شجریان که یکی از میراث ناملموس فرهنگی کشــور اســت، ثبت ملی شــده اســت». معاون رئیسجمهوری با آرزوی ســلامت و طول عمر برای این هنرمند بیبدیل افزود: «استاد شجریان یکی از ســرمایههای ملی ایران است و ســازمان میراث فرهنگی به دلیــل علاقه و اهمیتی که مــردم ایران برای ربنای شــجریان قائل هســتند و خاطراتشــان در ماه مبارک رمضان با این نوای آسمانی گره خورده اســت، اهتمام خود را معطوف به ثبت این اثر در فهرست میراث ناملموس کرد». ربنا، یکی از آثار اســتاد محمدرضا شجریان و شــامل چهار دعا از آیات قرآن است که همه با عبارت ربنا آغاز میشوند. این اثر که در تیرماه سال ۱3۵8 ضبط شده، به مدت 3۰ سال، جــزء برنامههای اصلی رادیو و تلویزیــون ایران در ماه رمضان بوده اســت؛ اما چندسال پیش، استاد شجریان در نامــهای بــه عــزتالله ضرغامی، رئیس ســازمان صداوسیما خاطرنشان کرد تا زمانی که وارونهنمایاندن واقعیتها در صداوســیما صورت میپذیرد، به پخش سایر آثارش از شبکههای مختلف آن رضایت نخواهد داد. با این حال شــجریان به صورت خاص فقط اجازه پخــش نــدای ربنا را به صداوســیما داد. بــا این حال از ســال ۱38۹ پخش ربنا از صداوســیما ممنوع شد. محمدحسین صوفی، معاون وقت صدای صداوسیما نیز در واکنش به این موضوع اعلام کرد که رادیو حتی در ماه رمضان هم ربنا و ادعیه محمدرضا شــجریان را پخــش نمیکند. در تابســتان ۱38۹ و همزمان با آغاز ماه رمضان، ســازمان صداوســیما، پخش دعای ربنا با صدای محمدرضا شــجریان را به طــور کامل در تمام شبکهها ممنوع کرد. در همان سال بود که محمدرضا رحیمــی، معــاون اول رئیسجمهوری وقــت، یعنی محمود احمدینژاد در مراســمی که در شــهر مشهد در حال برگزاری بود، خواســتار خواندهشدن «ربنا»یی جدید شد. رحیمی صدای اســتاد شجریان را «حلقوم بیگانه» نامید و خواستار بازخوانی آوای «ربنا» از سوي افراد دیگر شــد. این جملات محمدرضا رحیمی در آن مراسم است: «از استاد کریمخانی تقاضا میکنم که با صوت زیبایشــان ربنایی بخوانند که جایگزین آن ربنایی شود که از حلقوم بیگانه شنیده شده است». بنا بر گفته محمدرضا شــجریان، انگیزه اصلــی او از خواندن این دعــا، تدریس آن به دو هنرجو بوده و این اثر در یکی از استودیوهای رادیو ضبط شده است. شجریان ربنا را در دستگاه سهگاه خوانده و با مرکبخوانی )مدولاسیون یا راهگردانی( سری به دستگاهها و آوازهای دیگر ردیف موســیقی ایرانی از جمله آواز افشــاری و گوشه عراق )صبا( میزند و ســپس به ســهگاه برمیگردد. ربنا در نواری که محمدرضا شــجریان با نام «بهیاد پدر» ضبط کرده، منتشر شــده است.در نشســت رونمایی از لوح ثبت ملی ربنا، همچنین تفاهمنامــهای میان همایون شجریان و سهراب پورناظری و سازمان میراث فرهنگی، صنایعدســتی و گردشگری امضا شــد. این تفاهمنامه با موضــوع ترویج و ارتقای میــراث فرهنگی ملموس و ناملموس ایران بهوســیله اجرای موسیقی، نمایش و جلوههای نوین تصویــری در محوطههای تاریخی و فرهنگی در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشــگری اســت.این اولین بار نیست که یک دعا یا صوت معنوی به ثبت ملی میرســد؛ ســال ۱387 نیز اذان معــروف مرحوم عبدالرحیــم موذنزادهاردبیلي با شــماره هفت در فهرست میراث معنوي کشور ثبت ملي شد. طرح ثبت این اذان در میراث معنوي کشور از اداره میراث اســتان اردبیل به سازمان مرکزي در تهران ارائه شد. رحیم موذنزادهاردبیلي در 3۰سالگي یعني در ســال ۱33۴ اذان معروفش را سرود. او این اذان را در اســتودیو شماره شش رادیو پس از چند بار سعي و تلاش در گوشــههاي مختلف موسیقي ایراني در بیات ترک خواند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.