برگزاری آزمون استخدامی آموزشوپرورش تا پایان خرداد

Shargh - - جامعه -

ایســنا: رئیس مرکز برنامهریزی منابع انسانی وزارت آموزشوپــرورش از موافقــت ســازمان اموراســتخدامی برای جذب ۱۴هزار و ۵۰۰ نیروی انســانی جدید خبــر داد و گفت: احتمــالا تا پایان خرداد اولین نوبت آزمون استخدامی را برای جذب ۱۰ هزار نفر برگزار خواهیم کرد. اسفندیار چهاربند با اشــاره به بازنشســتگی بیش از ۶۰۰ هزار نفر از فرهنگیان در۱۰ ســال آینده اظهــار کرد: این میزان از بازنشستگان به علت حجم وسیع جذب نیرو در دهــه ۶۰ و اویل دهه 7۰ اســت و اکنون این افراد در آســتانه بازنشســتگی قرار گرفتهاند. او افزود: یکی از چالشهای مهم و جدی آموزشوپرورش در ســالهای آینده، نحوه جذب و تربیت معلمان جدیــد خواهد بــود. مــا نیازمند تعامــل با همه نهادهای تصمیمگیر و سیاســتگذار هستیم تا این خلأ را پــر کنیم. رئیــس مرکز برنامهریــزی منابع انســانی وزارت آموزشوپرورش در پاسخ به اینکه آیا در ســال جاری هــم آموزشوپــرورش آزمون اســتخدامی برگزار میکند؟ گفت: احتمالا تا پایان خرداد اولین نوبــت آزمون اســتخدامی را برگزار خواهیم کرد.چهاربند ادامه داد: تا اکنون براساس آنچه قطعی شــده و ســازمان امور اســتخدامی پذیرفته اســت، ۱۰ هزار نفر فارغالتحصیلان ســایر دانشگاهها را جذب خواهیم کرد. این افراد در دوره یکساله حرفهآموزی شرکت میکنند. مجوز جذب چهارهــزارو ۵۰۰ نفر دیگر را بــرای تعهد دبیری و ورود به دانشگاههای تربیت دبیر و فرهنگیان اخذ و تلاش میکنیــم این ســهمیه را افزایش دهیم. او دربــاره احتمــال ســهمیهبندی در آزمونهای اســتخدامی بــا توجه بــه کمبود نیــروی معلم مــرد اظهار کرد: اساســا جذب نیروی انســانی در آموزشوپرورش با همه دستگاهها متفاوت است. مــا باید براســاس نیاز خودمان نیــرو جذب کنیم. نیاز ما در دو جنس دختر و پســر لازمالاجراست و نمیتوانیم بگوییم که به علت مساوات استخدام، ۵۰ درصد مــرد و ۵۰ درصد زن جــذب میکنیم. بلکه باید ببینیم در دبیرســتان پسرانه چند معلم مرد نیاز داریم و در مدارس متوسطه دخترانه چند معلم زن نیاز داریم. رئیس مرکز برنامهریزی منابع انسانی وزارت آموزشوپرورش ادامه داد: بنابراین جنسیت در نیازســنجیها بسیار کلیدی و حساس است. شــاید در دیگر دســتگاهها جنسیت چندان مطرح نباشد؛ اما در آموزشوپرورش لزوما به ویژه در دوره متوســطه اول و دوم بایــد این موضوع را لحاظ کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.