کارشناسان مخالف وزارتخانهشدن سازمانمیراثفرهنگی

Shargh - - جامعه -

ایلنــا:

رئیــس ســازمان میراثفرهنگــی گفت: کارشناســان بــا طــرح وزارتخانهشــدن ســازمان میراثفرهنگی، صنایعدســتی و گردشــگری موافق نیستند. در «نشســت هماندیشی مسائل و مشکلات حوزه گردشگری»، که در دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی و با حضور زهرا احمدیپور معاون رئیسجمهــوری و رئیس ســازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری و اســتادان و دانشجویان رشــته مدیریت گردشگری این دانشــگاه برگزار شد، استادان گروه گردشگری این دانشگاه بههمراه معاون رئیسجمهوری به سؤالات دانشجویان پاسخ دادند. مزایا و معایب تبدیل شدن سازمان میراثفرهنگی به وزارتخانه، یکی از سؤالات دانشجویان بود که معاون رئیسجمهوری در پاســخ به آن گفت: «نمایندگانی که این طرح را ارائه کردهاند نظارت بر کار ســازمان میراثفرهنگــی را بهعنــوان دلیــل خــود مطــرح کردهاند، این در حالی اســت که ما بیشترین مکاتبات و مطالبات را از مجلس شــورای اســلامی دریافت میکنیم. با وزارتخانه شــدن این سازمان بار مالی و تشــکیلاتی دولت حجیمتر میشــود. درحالحاضر ســازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری بهعنوان معاونت ریاســتجمهوری فعالیت میکند و برنامههایــش را فرابخشــی پیگیــری میکنــد، درحالیکه اگر این سازمان تبدیل به وزارتخانه شود، باید با نگاه بخشی به مسائل ورود کند و این موضوع آسیبهای جدیای بهویژه به بخش میراثفرهنگی وارد میکنــد .» احمدیپور تصریح کرد : «ما در موارد مشابه شــاهد بودیم که همیشــه آنچه در مجلس پیشبینی میشود به مرحله اجرا درنمیآید. زمانی که طرح تشــکیل وزارت ورزش مطرح شد و سازمان ملــی جوانان هم در آن ادغام شــد، طراحان به این موضوع فکر نکردند که موضوع جوانان در حاشــیه قرار گیرد و امروز بعد از ۱۰ سال، دکتر روحانی اعتقاد دارد که سازمان ملی جوانان باید احیا شود. این یک بار و هزینه برای دولت است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.