۶۵ درصد زندانیان مهریه تا ۲۰۰ سکه بدهی دارند

Shargh - - جامعه -

شــرق:

رئیس ســازمان زندانها با بیان اینکه ۶۵ درصــد محکومان مهریــه، در پرداخت ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه ناتوان شــدهاند، گفت: این امر ضرورت فعالیت در حــوزه فرهنگی را بیشازپیش توجیه میکند. جهانگیر با بیان آمار زندانیان کشور اظهار کرد: هماکنــون از جمع ۲۲۲ هزار نفــر زندانیان سراسر کشور هفت درصد شامل محکومان جرائم غیرعمد میشــود که با مشــاهده تعــداد بالای بدهکاران مالی ناشــی از صــدور چک و تعهدات مربــوط به مهریــه و نفقه لازم به نظر میرســد ســتاد دیه در کنار رســالت اصلی خود در حوزه فرهنگســازی و آموزش به آحاد مختلف جامعه نیز فعالیت کند. وی بــا تفکیک بدهکاران مهریه به تعداد ســکههای تقاضاشــده گفت: متأسفانه بیشــترین میزان بدهکاران موضوع مهریه که ۶۵ درصد این افراد را شــامل میشــوند، در پرداخت ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه ناتوان شدهاند که این امر ضرورت فعالیت در حــوزه فرهنگی را بیشازپیش توجیه میکند. شایسته نیســت؛ اما در موضوع مهریه با عنایت بــه مرخصیها ما زندانــیای داریم که ۵ سال در زندان بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.