آخرین وضعیت دریافت «گواهینامه بدون تعیین تکلیف سربازی»

Shargh - - جامعه -

ایســنا :

«دریافت گواهینامه رانندگی بدون تعیین تکلیف سربازی» مصوبه مجلس شورای اسلامی در اواخر ســال ۹۴ است؛ اما تاکنون در کشوقوسهای میان مجلس و نیروهای مسلح اجرائی نشده است؛ موضوعی که ایســنا ســرانجامش را از رئیس اداره ســرمایه انســانی ســرباز ســتادکل نیروهای مسلح پیگیری کرده اســت. ســردار موســی کمالی درباره اینکه آیــا قانون دریافــت گواهینامه بــدون تعیین تکلیف ســربازی اجرائي میشود یا خیر، اظهار کرد: این قانون دارای ابهام است و با مواد ۱۰ و ۵8 قانون خدمت وظیفــه عمومی و ماده ۶۱۱ آیین دادرســی کیفری در تعارض اســت. وی با بیان اینکه ستادکل نیروهای مسلح به دنبال تعین تکلیف موضوع است، اضافه کرد: انشــاءالله با تعامل با مجلس و پس از رفع این تناقضــات این قانون اجرائي شــود. رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح درباره اینکــه این قانون چه زمانــی اجرائي خواهد شد، به ایســنا گفت: تاکنون یکی از ابهامات برطرف شــده است و با رفع دو مورد باقیمانده که در دست بررسی است، موضوع تعیین تکلیف میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.