کاهش ۵درصدی تلفات جادهای در سال 9۵

Shargh - - جامعه -

مهر:

رئیس پلیس راهور ناجا در اولین نشست خبری در ســال۹۶ در جمــع خبرنــگاران درباره کاهش پنجدرصدی آمار تلفات جادهای خبر داد و گفت: طبق آمار پلیس راهور در اجرای برنامههای ترافیکی در سال ۹۵ موفق بود.سردار تقی مهری گفــت: با وجود اینکه شــاهد افزایش دومیلیونی خودروها و موتورســیکلتها بودیم، خوشبختانه شــاهد کاهش میــزان جانباختهها در ســال ۹۵ نسبت به ســال ۹۴ بودیم که نشان میدهد مردم قوانین و مقررات را نســبت به گذشته بهتر رعایت کردند. از رســانهها هم تشــکر میکنیم که نقش مهمی در ارتقای آگاهی و اطلاعرســانی داشــتند و خوشــبختانه ۶۵۴ نفر برابر آمار پزشکیقانونی کاهش تلفات در صحنه تصادفات داشتیم.سردار مهــری افزود: ۲۴ درصد کســانی که جان خود را از دســت دادنــد، موتورسیکلتســواران بودند و ۲۲ درصد هم عابران پیاده در ســال گذشــته ۵۱ درصــد جانباختــگان حادثههای تصــادف بین ۲۱ ســال تا ۵۰ سال ســن داشــتند که نیروی کار جامعه محسوب میشوند؛ همچنین از این تعداد جانباخته ۲۲ درصد خانم بودهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.