خلع پیمانکار و برکناری ناظر سلف سرویس دانشگاه یزد

Shargh - - جامعه -

ایلنا:

در دومین نشســت کمیته مدیریت بحران دانشگاه قرار شد قرارداد پیمانکار سلف سرویس خوابگاه پســران لغــو و ناظر مربوطــه نیز برکنار شــود. پیرو ابلاغ رئیس دانشــگاه یزد به معاونت دانشــجویی این دانشــگاه درباره بررســی علت مسمومیت تعدادی از دانشجویان خوابگاه پسران، دومین نشســت کمیته مدیریت بحران دانشــگاه صبح روز گذشــته به ریاســت دکتر اولیا تشــکیل شد. در این نشست پس از استماع گزارش معاون دانشــجویی دانشگاه، مقرر شــد قرارداد پیمانکار سلف سرویس خوابگاه پسران لغو و ناظر مربوطه نیز برکنار شــود. ضمنا مقرر شــد تمهیدات لازم برای پیشــگیری از بروز اتفاقات مشــابه در آینده اندیشیده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.