ارسال گزارش سازمان بازرسی درباره ریزگردها به سران قوا

Shargh - - جامعه -

شرق: رئیس سازمان بازرسی کل کشور، درباره مشــکل ریزگردها در کشور گفت: سازمان بازرسی درباره ریزگردها یک برنامه بازرســی در دستور کار داشــته که گزارش آن آماده شــده است. قاضی ناصر ســراج درباره مشــکل ریزگردها در کشــور گفت: سازمان بازرسی درباره ریزگردها یک برنامه بازرســی در دستور کار داشته که گزارش آن آماده شده است. مشــکلات ریزگردها کاملا شناسایی و علتیابی شده است که انشاءالله در آینده نزدیک، گزارش آن برای رؤســای قوا ارســال میشــود و پیگیری خواهم کرد تا انشاءالله مشکل ریزگردها تا حدی که میسر است، مرتفع شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.